Konkurs plastyczny „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej”

Ogólnopolski konkurs plastyczny

„Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej”

Celem konkursu jest upowszechnienie czytelnictwa, propagowanie twórczości
Marii Konopnickiej oraz rozwijanie kreatywności plastycznej uczniów.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
  1) klasy I-III – szkoła podstawowa – edukacja wczesnoszkolna
  2) klasy IV – VIII – szkoła podstawowa
 2. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, ale powinny być płaskie
  (nieprzestrzennie)
 3. Format prac plastycznych – A3 i większe.
  Każdy z uczniów może przekazać na konkurs jedną pracę.
 4. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
  Szkoła:
  Imię i nazwisko autora
  Klasa
  Tytuł pracy
  Imię, nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy i mail.
 5. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 6. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

 § 4

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie od 5 kwietnia 2019do 15maja 2019 r.: osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska.
  W przypadku prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
 2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora
 3. Jury pod uwagę weźmie:
   Interpretację tematu pracy,
   jakość wykonania,
   oryginalność.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w dniu 20 maja 2019r.
 2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w terminie 23 – 30 maja 2019r. – uroczyste otwarcie wystawy w czasie Święta Patronki Szkoły.

§ 6
Nagrody

 1. Organizator przyzna trzy nagrody książkowe w każdej kategorii wiekowej.
 2. Osoby zainteresowane otrzymaniem podziękowań – proszone są o załączenie zaadresowanej koperty formatu A4 z naklejonym znaczkiem.
 3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

zal.-1 do konkursu – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej