OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA.

„Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.
z 2016 r. poz. 2017) Gmina Miejska Biała Podlaska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, konkurs nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16.”

OGŁOSZENIE – nabór Partnera

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej