Zadania pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny to osoba, której celem jest uzupełnianie, pogłębianie                 i rozszerzanie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w szkole. Współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, uczniami, rodzicami i instytucjami dbającymi o rozwój i bezpieczeństwo dziecka (Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społeczne, Sąd Rodzinny, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 

 1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zależności od potrzeb.
 3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych.
 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
 5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 6. Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 7. Prowadzenie profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia oraz innych problemów dzieci i młodzieży.

 

Rodzice i prawni opiekunowie mogą uzyskać pomoc w:

 1. Rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci.
 2. Rozwijaniu umiejętności wychowawczych.
 3. Trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych.

 

Uczniowie mogą uzyskać wsparcie od pedagoga gdy:

 

 1. Mają kłopoty i problemy, a sami nie potrafią ich rozwiązać.
 2. Nie mają z kim porozmawiać o swoich troskach i problemach.
 3. Nie czują się bezpiecznie, są w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi.
 4. Mają trudności w nauce i nie potrafią ich przezwyciężyć.
 5. Czują, że ich potrzeby (materialne, psychiczne) nie są i nie mogą być zaspokojone.
 6. Potrzebują wsparcia lub pomocy ze strony innych osób dorosłych, a nie wiedzą jak się do nich zwrócić.
 7. Mają trudności w podjęciu decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia.
 8. Szukają możliwości rozwijania swoich uzdolnień.
 9. Mają poczucie, że ich prawa nie są przestrzegane.

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej