Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine. Realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine.
 2. Realizatorem projektu jest Gmina Miejska Biała/Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej, jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
  z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
 4. Projekt przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej

w Białej Podlaskiej

 1. Projekt realizowany jest w terminie od 01.08.2017 do 31.07.2019
 2. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego poprzez:
 • rozwój kompetencji kluczowych u 552 uczniów (276 kobiet, 276 mężczyzn)
 • podniesienie jakości kształcenia, 52 nauczycieli zostanie objętych szkoleniami
  z zakresu nowoczesnych metod nauczania i wykorzystania TIK
 • indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wsparciem zostanie objętych 122 uczniów
 • wsparcie psychologa uczniom i rodzicom
 • doposażenie i utworzenie pracowni: komputerowej i przyrodniczej
 1. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zadania wskazane w §3
 2. Biuro Projektu mieści się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej, ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska.

 

 • 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Projekt – projekt Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine
 2. Realizator projektu – Gmina Miejska Biała/Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
 3. SP3 – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
 4. Biuro projektu – biuro projektu Szkoła kopania diamentów/School diamonds mine, pokój 01 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska
 5. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
 6. Kandydat/kandydatka – osoba (uczeń, nauczyciel, rodzic) ubiegająca się
  o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie
 7. Uczestnik/Uczestniczka projektu – osoba (uczeń, nauczyciel, rodzic) zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej nr RPLU.12.02.00-IŻ.00-06-001/16
 8. Uczeń/Uczennica – osoba ucząca się z Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej, składająca formularz zgłoszeniowy
 9. Uczeń/Uczennica z niepełnosprawnością – uczeń/uczennica posiadająca orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 10. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczeń/uczennica posiadający opinię PPP lub uczeń/uczennica ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 11. Komisja Rekrutacyjna – zespół w składzie: koordynator lub asystent koordynatora i po 2 nauczycieli z danego etapu edukacyjnego
 12. Etap edukacyjny I – uczeń/uczennica 1-3 klasy
 13. Etap edukacyjny II – uczeń/uczennica 4-8 klasy
 14. Koordynator – kierownik Zespołu Projektowego, osoba, która odpowiada za prawidłową realizację całości Projektu
 15. Asystent koordynatora – członek Zespołu Projektowego, zastępca koordynatora
 16. Formularz zgłoszeniowy – dokument, na podstawie, którego będzie dokonywana ocena kwalifikowalności Uczestnika/Uczestniczki Projektu (załącznik nr 1, 2 i 3)
 17. Informacja o Uczniu/Uczennicy – dokument na potrzeby rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu, wypełniany przez wychowawcę klasy (załącznik nr 4)
 18. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie (załącznik nr 5, 6 i 7)
 19. Uczestnik projektu – uczeń/uczennica, nauczyciel/nauczycielka, rodzin zakwalifikowany(a) do udziału w projekcie opisanym w §1.

 

 • 3. Zasady rekrutacji
 1. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się w następujących terminach :
  1. 31.08. 2017 – 08.09.2017
  2. 01.08.2018 – 07.09.2018
 2. Do projektu zostanie rekrutowanych 646 uczestników (554 uczniów/uczennic, 52 nauczycieli, 40 rodziców)
 3. Udział w zajęciach jest bezpłatny
 4. Warunkiem uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie jest podpisanie przez jego rodzica/opiekuna prawnego w jego imieniu i na jego rzecz wszystkich niezbędnych do realizacji projektu dokumentów, w tym:
 1. Formularza zgłoszenia dziecka do projektu (załącznik nr 1)
 2. Deklaracji uczestnictwa w projekcie, przy czym rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy(kandydata) ponosi prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z powyższej Deklaracji (wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu),
 3. Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi Załącznik nr 1 do deklaracji).
 4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika/uczestniczki projektu
  o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku (wzór stanowi Załącznik nr 2 do deklaracji).
 1. Wzory powyższych dokumentów dostępne są w biurze projektu.
 2. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu, sekretariacie lub do wychowawcy.
 3. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia na właściwych dokumentach rekrutacyjnych, opatrzone datą i podpisem Kandydata/Kandydatki, w przypadku osoby nieletniej podpis i Rodzica/Opiekuna prawnego oraz osoby upoważnionej ze strony Zespołu Rekrutacyjnego
 4. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą weryfikowane, a uczestnicy będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
 5. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której wpłyną poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe dostarczone osobiście oraz potwierdzone datą i podpisem osoby przyjmującej.
 6. Na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/uczennice zgodnie ze zdiagnozowanymi
  w szkole ich indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami.
 7. Uczeń/uczennica w danym roku szkolnym może uczestniczyć w jednych zajęciach
  z zadania 1. W następnym roku szkolnym może kontynuować wybrane wcześniej zajęcia lub wybrać inne z bloku pierwszego.
 8. Uczeń/uczennica może uczestniczyć w kilku wybranych zajęciach specjalistycznych, do których zostanie zakwalifikowany przez Zespół Rekrutacyjny.
 9. Rekrutacja ma charakter jawny oraz przebiega z zachowaniem zasady równości szans (w tym równości płci i jednakowego dostępu).
 10. O przyjęciu do Projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna.
 11. W przypadku takiej samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie również określona liczba miejsc dla każdej z płci.
 12. Osoby, które nie zakwalifikują się na zajęcia, znajdą się na liście rezerwowej.
 13. Rekrutacja do projektu będzie zróżnicowana ze względu na rodzaj wsparcia:

 

  1. Rekrutacja na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

Kryteria:
– średnia z przedmiotów wchodzących w skład danego bloku zajęć (uczniowie z II etapu edukacyjnego)

 • wynik z testu diagnozującego (uczniowie z I etapu edukacyjnego)

 

W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie z najwyższą średnią z przedmiotów wchodzących w skład danego bloku zajęć.

 

  1. Rekrutacja na zajęcia specjalistyczne (uczniowie z klasy 1 oraz uczniowie
   z II etapu edukacyjnego)

 

 • Zajęcia korekcyjno-kompenasacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze:

Kryteria:

zalecenia zawarte w opinii PPP

wskazania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

średnia ocen

w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie posiadający zalecenia na w/w zajęcia
w opinii PPP. W drugiej kolejności uczniowie z najniższą średnią ocen z poprzedniego roku lub z najniższym wynikiem testu diagnozującego (uczniowie klas 1-3) i uczniowie wskazani przez zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 • Zajęcia socjoterapeutyczne:

Kryteria:

Zalecenia zawarte w opinii PPP

 

wskazanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, rodzica,

 

W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie posiadający zalecenia na w/w zajęcia
w opinii PPP. W drugiej kolejności uczniowie wskazani przez zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej pedagoga lub na prośbę rodzica.

 

– Zajęcia logopedyczne

Kryteria:

Zalecenia zawarte w opinii PPP, diagnoza logopedy

W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie posiadający zalecenia na w/w zajęcia
w opinii PPP. W drugiej kolejności osoby wskazane przez logopedę na podstawie diagnozy

 

  1. Wsparcie psychologa

Kryteria:

Opinia PPP

Wskazanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, rodzica,

W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie z niepełnosprawnością, uczniowie posiadający zalecenia na w/w zajęcia w opinii PPP. W drugiej kolejności uczniowie wskazani przez zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej pedagoga lub na prośbę rodzica.

Wsparciem psychologa zostaną objęci rodzice uczniów SP3 deklarujących potrzebę w/w wsparcia.

 

  1. Szkolenia dla nauczycieli

Kryteria

 • deklaracja uczestnictwa w szkoleniu na etapie pisania wniosku

 

Wsparciem zostaną objęci nauczyciele SP3. W pierwszej kolejności będą przyjmowani nauczyciele, którzy zadeklarowali swój udział w szkoleniu na etapie pisania wniosku. Nie wyklucza się udziału tych samych osób we wszystkich szkoleniach.

 

 • 4. Uczestnictwo w projekcie

 

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w czasie trwania projektu, do których zostanie zakwalifikowany.
 2. Obecność uczestnika projektu sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela prowadzącego i odnotowana w dzienniku zajęć.
 3. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% czasu przewidzianego programem
 4. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia ucznia/uczennicy z udziału w danych zajęciach jego miejsce zajmują kolejno osoby z listy rezerwowej. Zakwalifikowanie do projektu ucznia/uczennicy z listy rezerwowej odbywa się zgodnie z procedurą określoną w §3 niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub z poszczególnych zajęć realizowanych w ramach projektu, rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu ma obowiązek przedstawić pisemnie powody rezygnacji. W przypadku odmowy przedstawienia takich powodów przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wychowawca klasy zobowiązany jest sporządzić pisemną notatkę dotyczącą powodów rezygnacji.
 6. Rezygnacja /skreślenie z listy Uczestników/Uczestniczek Projektu wiąże się
  z koniecznością zwrotu pomocy dydaktycznych zakupionych dla uczestników/uczestniczek w ramach Projektu.
 7. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
 1. systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie
 2. z ustalonym harmonogramem zajęć,
 3. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów dla celów ewaluacji monitorowania projektu,
 4. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział
  w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,
 5. zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

 • 5. Monitoring i ewaluacja
 1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
 2. Monitoring i ewaluacja będą polegały na zbieraniu, analizowaniu i interpretowaniu ilościowych i jakościowych danych celem zapewnienia zgodności realizacji projektu
  z zakładanymi rezultatami oraz sprawdzenia skuteczności podjętych działań.

 

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora.
 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Realizatora projektu, w oparciu umowę o dofinansowanie Projektu oraz wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 5. W przypadku zmiany w/w wytycznych Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. (Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa, wytycznych programowych lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu).
 6. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą zamieszczane na bieżąco
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30 sierpnia 2017
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Eco Biała

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej