Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3
im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.

 

25 maja 2018r zaczęło obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ulica: Sportowa 7, nr telefonu 83 3416421,
e-mail: dyrektor@sp3-bialapodlaska.pl

 1. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pytania dotyczące danych osobowych można kierować do naszego Inspektora Danych Osobowych (IOD) w następujący sposób:

 1. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania?

Dane osobowe przetwarzamy, gdy:

 • realizujemy obowiązek prawny;

Na tej podstawie realizujemy zadania szkoły w myśl ustawy o systemie oświaty (dane uczniów, rodziców i opiekunów prawnych, kandydatów, absolwentów), kodeks pracy, Karta Nauczyciela(dane pracowników), Prawo o szkolnictwie wyższym (dane praktykantów)

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę;

Na tej podstawie przetwarzamy dane, gdy pozyskujemy wizerunek utrwalony na zdjęciach i filmach, by promować działalność szkoły oraz osiągnięcia uczniów na szkolnej stronie
www.sp3-bialapodlaska.pl, na terenie szkoły, w szkolnych mediach społecznościowych oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 • jest to niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby

Na tej podstawie głównie realizujemy nasze umowy z kontrahentami.

 • Jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

W szczególności dbamy w ten sposób o bezpieczeństwo na terenie szkoły a także ustalamy oraz dochodzimy roszczeń lub bronimy się przed nimi.

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych.

 

 1. Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osoby, której dane dotyczą, przekazane nam na formularzach w chwili, gdy składa ona do nas wniosek rekrutacyjny lub zawiera z nami umowę. Możemy również wykorzystywać dane, które przekazali nam inni administratorzy lub które pozyskaliśmy z  dostępnych baz danych
(np. Krajowy Rejestr Karny, Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych, Rejestr Sprawców Na Tle Seksualnym).

 1. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
 • żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Białej Podlaskiej (art. 15 RODO)
 • żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO

Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.

Jeżeli nie będziemy mogli oddzielić danych osoby wnioskującej od innych danych, które są w naszych systemach, możemy wstrzymać się z realizacją żądania – do czasu gdy wspólnie uzgodnimy, które dane możemy udostępnić.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z prawem, posiadane dane osobowe możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych (np. nasi pracownicy), podmiotom, którym zlecimy przetwarzanie danych oraz innym odbiorcom, głównie instytucjom takim jak urzędy, sądy, policja.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej, niż jest to niezbędne. Najczęściej podstawą jest czas uregulowany w przepisach prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane, aż zgoda nie zostanie odwołana. W przypadku przetwarzania danych, których podstawą jest wykonywanie umowy, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Należy także uwzględnić okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

 1. Przydatne informacje:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej