Statut

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  3

 im . MARII KONOPNICKIEJ

W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela.
 3. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz.U. z 2010r. nr 127, poz. 857, z późn. zm./.
 4. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej /tekst jednolity: D.U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675, z późn. zm./.
 5. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2005 r. nr 179,
  poz. 1485, z późn. zm./.
 6. Ustawa z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka /Dz.U. z 2000r. nr 6, poz. 69/.
 7. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r./tekst jednolity: Dz.U.2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm./.
 8. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. /tekst jednolity Dz.U.1998 r. nr 21 poz. 94/.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz.U.
  z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z późn. zm./.
 10. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458, z późn. zm./.
 11. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych /Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 55, z późn. zm./.
 12. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ONZ 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. /Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526./.
 13. Rozporządzenie MENiS z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. /Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm./.
 14. Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki /Dz.U. z 2002 r. nr 3, poz. 28/.
 15. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji /Dz.U.
  z 2002r. nr 23 poz. 225, z późn. zm./.
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).
 17. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. /Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 506., z późn. zm./.
 18. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny                         w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69, z późn. zm./.
 19. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
  oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414).
 20. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży /Dz.U. z 2008 r.
  nr 175, poz. 1086/.
 21. Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. /Dz. U. z 2003 r. nr 26, poz. 226./.
 22. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego /Dz.U.
  z 2011 r. nr 175, poz. 1042/.
 23. Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. /Dz. U. z 2004 r. nr 26 poz. 232., z późn. zm./.
 24. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. poz. 204 oraz z 2014 r. poz. 251).
 25. Rozporządzenie MZ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133).
 26. Rozporządzenie MEN z dn. 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego /Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324., z późn. zm./.
 27. Skreślony
 28. Uchwała nr 28/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
 29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
  o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz o metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity: DU z 2009 nr 67, poz. 756, z późn. zm./.
 30. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).
 31. Rozporządzenie MEN z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia /Dz.U. z 2010 r. nr 57, poz. 361/.
 32. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432, z późn. zm./.
 33. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad /tekst jednolity: Dz.U. 2002 r.
  nr 13, poz. 125, z późn. zm./.
 34. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
  i turystyki /Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516).
 35. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów /Dz.U. z 2001 r.
  nr 92, poz. 1020, z późn. zm./.
 36. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm./.
 37. Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku
  w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania
  oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników /Dz. U. poz. 752/.
 38. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach /Dz.U. z 1992 r. nr 36, poz. 155, z późn. zm./.
 39. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących
  do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy /Dz.U. z 1999 r. nr 26, poz. 235/.
 40. Skreślony.
 41. Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1257).
 42. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania /Dz.U. z 1997 r. nr 12, poz. 67, z późn. zm./.
 43. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym /Dz.U. z 2007 r. nr 214, poz. 1579, z późn. zm./.
 44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników /Dz.U.
  z 2011 r. nr 111, poz. 652/.
 45. Rozporządzenie MENiS z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji /Dz. U. z 2004 r. nr 36, poz. 319, z późn. zm./.
 46. Rozporządzenie MZ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą /Dz.U. z 2009 r. nr 139, poz. 1133/.
 47. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r.
  w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce
  w szkole”
  /Dz. U. Nr 103, poz. 594, z póź. zm./.
 48. Skreślony.
 49.  Rozporządzenie MEN z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka polskiego
  i kultury kraju pochodzenia /Dz. U. 2015 r., poz. 31/.
 50. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły /Dz. U. 2015 r., poz. 24/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział              Treść Strona
 

 

I.

II.

III.

 

 

 

 

IV.

 

V.

 

 

 

 

 

VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.

 

§ 8.

 

§ 9.

§ 10.

§ 11.

§ 12.

§ 13.

 

§ 14.

§ 15.

§ 16.

§ 17.

§ 18.

§ 19.

§ 20.

§ 21.

§ 22.

§ 23.

§ 24.

§ 25.

§ 26.

§ 27.

 

§ 28.

§ 29.

§ 30.

§ 31.

§ 32.

 

§ 33.

§ 34.

§ 35.

§ 36.

 

§ 37.

§ 38.

§ 39.

§ 40.

§ 41.

§ 42.

§ 43.

§ 44.

§ 45.

§ 46.

 

§ 47.

 

§ 48.

§ 49.

§ 50.

§51-54.

§ 55.

§ 56.

§ 57.

§ 58.

 

§59.

§ 60.

 

PODSTAWA PRAWNA.. 2

Postanowienia ogólne. 7

Misja szkoły i model absolwenta. 9

CELE I ZADANIA SZKOŁY.. 10

Sposoby realizacji zadań szkoły. 13

Bezpieczeństwo uczniów oraz ochrona zdrowia. 14

Indywidualna opieka wychowawcza, pedagogiczna i materialna. 21

Pomoc uczniom zdolnym i mającym trudności w nauce. 22

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA.. 24

Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 24

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE.. 32

Dyrektor Szkoły. 32

Rada Pedagogiczna. 36

Samorząd Uczniowski 37

Rada Rodziców.. 38

Zasady współpracy organów szkoły. 39

Wewnątrzszkolne zasady oceniania. 42

Informacje ogólne. 42

Zasady oceniania. 43

Tryb ocenianie i skala ocen. 44

Klasyfikacja śródroczna i roczna. 48

Ocenianie zachowania. 50

Wymagania edukacyjne. 53

Sposoby oceniania uczniów.. 54

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych. 56

Informowanie o postępach i osiągnięciach szkolnych. 56

Podsumowywanie osiągnięć. 57

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.. 57

Egzaminy poprawkowe. 59

Egzaminy klasyfikacyjne. 61

Promowanie i ukończenie szkoły. 62

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA (DZIECKA) 67

Prawa ucznia (dziecka) 67

Obowiązki ucznia (dziecka) 69

Strój szkolny. 72

Nagrody. 72

Kary. 74

Nauczyciele szkoły. 77

Zadania i obowiązki nauczycieli 77

Zadania wychowawcy klasy. 81

Zespoły nauczycielskie. 84

Wicedyrektorzy i inni pracownicy szkoły. 85

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY.. 86

Zespoły oddziałowe i międzyoddziałowe. 86

Organizacja pracy z uczniami 87

Organizacja nauczania. 93

Zajęcia dodatkowe. 93

Praca szkoły. 94

Obowiązek szkolny. 96

Religia/etyka. 99

Biblioteka szkolna. 99

Świetlica i stołówka szkolna. 101

Współpraca szkoły z instytucjami działającymi na rzecz edukacji i środowiskiem lokalnym.. 102

Współpraca szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) 103

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Postanowienia ogólne …………………………………………………..105

Cele i zadania oddziału przedszkolnego ………………………………105

Organy oddziału przedszkolnego ……………………………………..106

 

Organizacja oddziału przedszkolnego ……………………………..…106

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ………………..107

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego ……………………….108

Wychowankowie oddziału przedszkolnego ………..…………………109

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego ………………………109

 

Przepisy końcowe. 112

Zasady wprowadzania zmian do Statutu Szkoły. 112

Ceremoniał szkolny i przepisy ogólne. 112

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej, zwana dalej szkołą, jest placówką publiczną, która:
 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 1. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sportowej 7 w Białej Podlaskiej.
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
 4. Szkoła nosi imię Marii Konopnickiej.
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej używa nazwy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
 6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
 7. W szkole, w miarę posiadanych środków, organizowane są oddziały: usportowione, przedszkolne realizujące odpowiednio program nauczania ogólnego i wychowania przedszkolnego.
 8. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych (posługujących się językiem regionalnym) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, w tym znajomości własnej historii
  i kultury.
 9. Szkoła jest jednostką budżetową.
 10. Cykl kształcenia trwa sześć lat.
 11. Do obwodu szkoły należą ulice:

 

Nr Ulica Nr Ulica Nr Ulica
  1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

 

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

Akacjowa

Bajana

Barwinkowa

Bartka Las

Boczna

Bogusławskiego

Borowa

Borowikowa

Borówkowa

Broniewskiego

Brzechwy

Bukowa

Burzyńskiego

Ceglana

Chłodna

Cienista

Ciołkosza

Cisowa

Cywińskiego

Czajki

Czerwińskiego

Czereśniowa

Ćwiklińskiej

Daleka

Dąbrowska

Długa

Długosza

Dobra

Dokudowska

Droga Wojskowa          do rz. Krzny

Drzewieckiego

Dzika

Fornalskiej

Gałczyńskiego

Gołębia

Górna

Grabarska

Graniczna

Gromadzka

Grzybowa

Iglasta

Jagodowa

Jałowcowa

Jankowskiego

Jaskółcza

Jaracza

Jarzębinowa

Jasna

Jastrzębia

Jesionowa

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

69)

70)

71)

72)

73)

74)

75)

76)

77)

78)

79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

89)

90)

91)

92)

93)

94)

95)

96)

97)

98)

99)

100)

101)

Jarząbcza

Jaśminowa

Jaworowa

Jodłowa

Kalinowa

Karasia

Klonowa

Kołowa

Kołychawa

Koncertowa

Konopnickiej

Kościelna

Krasickiego

Kręta

Krucza

Krzywa

Lisia

Lubelska

Ludowa

Lotników Podl.

Łomaska

Łowiecka

Ługowa

Maciąga

Makuszyńskiego

Mała

Męczenników Katynia

Mieszczańska

Milcarka

Modrzewiowa

Mostowska

Morelowa

Nałkowskiej

Norwida

Okólna

Olszowa

Okrężna

Opieńkowa

Orla

Paprociowa

Plac Trzech Krzyży

Podleśna

Podłączna

Pogodna

Poziomkowa

Przelotna

Przyjaźni

Robotnicza

Sarnia

Sasankowa

102)

103)

104)

105)

106)

107)

108)

109)

110)

111)

112)

113)

114)

115)

116)

117)

118)

119)

120)

121)

122)

123)

124)

125)

126)

127)

128)

129)

130)

131)

132)

133)

134)

135)

136)

137)

138)

139)

140)

141)

142)

143)

144)

145)

146)

147)

148)

 

 

Sawczuka

Sempołowskiej

Skłodowskiej

Sobolowa

Sokulska

Solskiego

Sosnowa

Sowia

Sowińskiego

Sportowa

Skoczylasa

Stacyjna

Stodolna

Szkolna

Szumowa

Ściegiennego

Środkowa

Świerkowa

Tańskiego

Tęczowa

Topolowa

Tuwima

Twarda

Wiązowa

Wierzbowa

Winiarska

Wiśniowa

Witoroska

Witoszyńskiego

Wolska

Wrzosowa

Wspólna

Wyspiańskiego

Wyrzykowskiego

Wyzwolenia

Zaciszna

Zagajnikowa

Zapolskiej

Zawilcowa

Zelwerowicza

Zielona

Ziemiańska

Złota

Żwirki i Wigury

Żwirowa

Żabia

Żardeckiego

 

 

 1. Do obwodu szkoły należą również uczniowie przebywający na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.
 2. Zasady organizacji nauczania na terenie wyżej wymienionej placówki ustala organ prowadzący szkołę.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Misja szkoły i model absolwenta

 

 • 2

 

 1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.

 

 1. MISJA SZKOŁY

 

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami
oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności
i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne
i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami, prawnymi opiekunami, (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego
oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” szkoły.

 

 1. Model Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej

 

 • Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
  to obywatel Europy XXI wieku, który:
 1. w swoim postępowaniu dąży do prawd,
 2. jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
 3. posługuje się sprawnie językiem obcym,
 4. wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
 5. wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
 6. jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.
 • Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
  to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.
 • Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
  to człowiek:
 1. umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
 2. twórczo myślący,
 3. umiejący skutecznie się porozumiewać,
 4. umiejący stale się uczyć i doskonalić,
 5. umiejący planować swoją pracę i ją organizować.
 • Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
  to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.
 • Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
  to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

 

Rozdział III

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 • 3

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty
  oraz z wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a także Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska.
 2. Główne cele pracy szkoły to:
  • zapewnienie optymalnych warunków rozwoju z uwzględnieniem zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia;
  • umożliwienie poznania wymaganych pojęć oraz zdobycia wiedzy i umiejętności w takim stopniu, który umożliwi kontynuację nauki w klasach programowo wyższych;
  • umożliwienie znalezienie w szkole środowiska wychowawczego, dzięki któremu uczeń będzie rozwijał się (intelektualnie, psychicznie, społecznie, zdrowotnie, estetycznie, moralnie, duchowo) oraz lepiej rozumiał świat, ludzi i siebie;
  • zapewnienie realizowania przez nauczycieli zadań określonych przez zespoły organizowane wewnątrz Rady Pedagogicznej;
  • stosowanie przez nauczycieli szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania, opracowanych na podstawie odrębnych przepisów w  sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;
  • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej – we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa
   i specjalistycznej pomocy;
  • organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci i uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz stwarzanie warunków wyrównywania szans;
  • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;
  • zorganizowanie opieki i pomocy dzieciom i uczniom, którym z różnych przyczyn (rozwojowych, rodzinnych, losowych) potrzebne jest wsparcie;
  • przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
   o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
  • zapewnienie realizacji prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego i nauki obywateli zagwarantowanego w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych
   w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży
   do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
  • kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie
   we współczesnym świecie;
  • przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym;
  • kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim,
   w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
  • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
   a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
  • upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
  • zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
  • stworzenie warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania
   i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
  • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
   a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 3. Do zadań szkoły należy:
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i uczniów w szkole
  oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 • kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 • realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz
  w procesie wychowania, uczenia i nauczania;
 • organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 • wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

9a.) Podręczniki oraz materiały edukacyjne, kupione dla uczniów szkoły będą gromadzone w bibliotece szkolnej i wypożyczane, a w przypadku materiałów w postaci elektronicznej udostępniane, uczniom. Powinny służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów poszczególnych klas. Materiały ćwiczeniowe będą uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu.

 • organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych
  oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach;
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziców (prawnych opiekunów);
 • umożliwianie dzieciom i uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom
  i uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • sprawowanie opieki nad dziećmi i uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia przez uczniów szkoły w skróconym czasie;
 • skuteczne nauczanie języków obcych;
 • przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia;
 • zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
 • upowszechnianie wśród dzieci i uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 • stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 • kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 • rozwijanie u dzieci i uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi
  oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 • zorganizowanie stołówki szkolnej;
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, grupami religijnymi, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 • kształtowanie i rozwijanie u dzieci i uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
  a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 • upowszechnianie wśród dzieci i uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 • zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 • stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 • prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;
 • ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 • egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku nauki
  i obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie
  z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
  a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 1. Szkoła kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań
 2. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia dzieci i uczniów, stopień zadowolenia dzieci, uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.
 3. Statutowe cele i zadania realizują: Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno – obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami (prawnymi opiekunami), poradnią pedagogiczno – psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów:
 • samowolnie opuszczających szkołę;
 • opuszczających bez zezwolenia budynek szkolny podczas przerw między lekcjami;
 • przebywających w szkole poza godzinami zajęć obowiązkowych, i pozalekcyjnych
  (z wyjątkiem uczniów przebywających w świetlicy);
 • w drodze do i ze szkoły;
 • przebywających po zakończonych zajęciach na placu zabaw Radosna Szkoła sali bez opieki rodziców.

 

 • 4

 

Sposoby realizacji zadań szkoły

 

 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
 • integrację umiejętności i wiedzy nauczanej w:
 1. oddziałach przedszkolnych,
 2. klasach I – III – edukacja wczesnoszkolna,
 3. Skreślony
 4. poprzez oddziaływania wychowawcze w zakresie:
  • pomocy w zdobywaniu orientacji etycznej,
  • hierarchii wartości życia w rodzinie i różnego rodzaju grupach oraz w społeczeństwie,
 • pracę w kołach zainteresowań, zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i korekcyjnych,
 • prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
 • pracę pedagogów szkolnych współpracujących m.in. z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Białej Podlaskiej, sądem, policją i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS).
 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych i programem wychowania przedszkolnego.
 2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 3. Program nauczania zawiera:
 • szczegółowe cele edukacyjne;
 • tematykę materiału edukacyjnego;
 • wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 1. Nauczyciel przedmiotu, edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
 • opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 • zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
 • zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
 1. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
 2. Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program nauczania przedmiotu w danej klasie.
 3. Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły.
 4. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
 5. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej.

 

 • 5

 

Bezpieczeństwo uczniów oraz ochrona zdrowia.

 

 1. Szkoła zapewnia dzieciom i uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
 • realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 3 niniejszego statutu;
 • dyżury nauczycieli w czasie przerw według harmonogramu;
 • opiekę na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • sprowadzanie dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – II do szatni lub świetlicy po zakończonych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych i powierzanie ich opiece rodziców lub nauczycieli świetlicy.
 • organizowanie wyjść i wycieczek zgodnie z Regulaminem wycieczek szkolnych;
 • zwalnianie z wycieczek turystyczno – krajoznawczych i obozów uczniów posiadających przeciwwskazania lekarskie;
 • przedstawienie Dyrektorowi Szkoły przez nauczyciela planującego „zieloną szkołę” opracowanego programu, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowanym wyjazdem z wymienieniem osób dodatkowo sprawujących opiekę nad dziećmi;
 • organizowanie udziału uczniów w zawodach sportowych zgodnie z Regulaminem wyjść, wyjazdów i uczestnictwa w zawodach sportowych;
 • przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, przez policję drogową kontroli technicznych autokarów wycieczkowych;
 • omawianie lub przypominanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
  w szczególności w dzień rozpoczęcia roku szkolnego, przed feriami zimowymi i letnimi, przed każdym wyjazdem na wycieczkę;
 • wprowadzenie zakazu przynoszenia przez uczniów przedmiotów niebędących wyposażeniem szkolnym, a mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych;
 • powierzanie każdego oddziału opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy;
 • zapewnienie zachowania ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy; Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy
  w danej klasie w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego, na wniosek wszystkich rodziców danej klasy lub z innych uzasadnionych przyczyn;
 • wyposażenie wybranych pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 • przeznaczenie dla oddziałów 0 – III, w miarę możliwości, oddzielnego skrzydła do nauki;
 • umożliwienie uczniom możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej;
 • przeprowadzanie szkolenia pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zapewnienie dzieciom i uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej;
 • utrzymywanie kuchni, jadalni oraz urządzeń sanitarnych sprawnych i czystych;
 • właściwe rozłożenie zajęć w każdym dniu oraz ich różnorodność;
 • w miarę możliwości niełączenie zajęć z tego samego przedmiotu w kilkugodzinne jednostki, chyba że wymaga tego program nauczania;
 • omawianie z uczniami przepisów ruchu drogowego, prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego oraz przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową;
 • przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
 • obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 • odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 • kontrolę obiektów budowlanych oraz znajdujących się na boiskach i placu zabaw należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; kontroli obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
 • umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 • oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 • ogrodzenie terenu szkoły;
 • zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 • zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni
  i pomieszczeń gospodarczych;
 • wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
 • dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,
  w tym dzieci niepełnosprawnych;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;
 • objęcie budynku szkoły systemem monitoringu wizyjnego.
 1. W szkole został powołany szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa.
 2. Do zadań szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy:
 • inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych poprzez:
 1. organizowanie spotkań wychowawców,
 2. projektowanie spotkań rodziców,
 3. proponowanie nauczycielom, rodzicom (prawnym opiekunom), uczniom tematyki
  i form szkoleniowych wynikających z potrzeb szkoły,
 4. nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, środowiskiem lokalnym;
 • analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wnioskowanie
  o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów
  i projektów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo;
 • ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawianie wniosków na zebraniach plenarnych Rady Pedagogicznej; wnioskowanie o ujęcie niezbędnych priorytetów dotyczących poprawy bezpieczeństwa w planie pracy szkoły;
 • korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz przekazywanie uzyskanej wiedzy i umiejętności wszystkim pracownikom (na przykład w zakresie udzielania pierwszej pomocy);
 • dbałość o opracowanie i przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych (m. in. postępowanie w sytuacjach różnych zagrożeń, postępowanie
  z uczniem, który uległ wypadkowi, postępowanie wobec ucznia, którego stan wskazuje
  na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających);
 • podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia poprzez:
 1. koordynowanie zajęć pozalekcyjnych w tym edukacyjnych, opiekuńczo wychowawczych, profilaktycznych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole,
 2. koordynowanie realizacji zadań statutowych szkoły w tym zadań opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych,
 3. podejmowanie działań mających na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie.
 4. Warunki bezpiecznego pobytu dzieci i uczniów w szkole:
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi
  na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
 6. Wszystkie dzieci i uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
 7. Szkoła zapewnia dzieciom i uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:
 • podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, który zobowiązany jest
  do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
 • podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie
  z harmonogramem dyżurów;
 • podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
 1. Obowiązkiem wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.
 2. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownia informatyki, siłownia nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie zajęć opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
 3. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo.
 4. Szkoła na stałe współpracuje z Policją i Strażą Miejską.
 5. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.
 6. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
  w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły, lub osobiście odbierających ucznia ze szkoły, zaś dziecko z oddziału przedszkolnego może odebrać tylko osobiście rodzic (prawny opiekun). W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów) za pośrednictwem uczniów.
 7. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
 8. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz Dyrektora Szkoły.
 9. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców (prawnych opiekunów) oraz organ prowadzący.

1) o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

 1. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia:
 • W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
 1. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły.
 3. wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców (prawnych opiekunów) zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom (prawnym opiekunom) skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 4. jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy lub nie stawiają się
  do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).
 5. w przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły powiadamia Sąd Rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 • W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
 1. powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,
 2. odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,
 3. wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy przedmedycznej,
 4. zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole,
  czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom Policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
 5. Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia
  do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz Sąd Rodzinny,
 6. jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, Dyrektor Szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym Policji (specjalisty ds. nieletnich) lub Sądu Rodzinnego,
 • W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
 1. nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły wzywa Policję.
 3. po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 • W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk (lub „legalne” lekarstwa, syropy itp. w większych ilościach), powinien podjąć następujące kroki:
 1. nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, Dyrektor Szkoły, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.
 2. o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły wzywa Policję,
  która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 4. jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
 5. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa dzieci i uczniów.
 • Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią;
 • sprawowanie opieki nad dziećmi i uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
 1. systematyczne kontrolowanie obecności dzieci i uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
 2. systematyczne sprawdzanie obecności dzieci i uczniów zobowiązanych
  do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;
 3. uświadamianie dzieciom i uczniom zagrożeń i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
 4. sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły);
 5. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci i uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
 6. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
 7. niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 • w razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę,
  w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować
  w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w gabinecie pielęgniarki szkolnej);
 • jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły;
 • pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 • nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 • udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce
  po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy;
 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i zawodach zawarte są
  w Regulaminie wycieczek szkolnych.
 2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa dzieci z oddziałów przedszkolnych, w tym przyprowadzania i odbierania przez rodziców (prawnych opiekunów) zawarte są
  w „Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych”.
 3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym:
 • w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:
 1. kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami,
 2. zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed lekcją,
 3. dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów,
 4. zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach,
 5. zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych.
 • nauczyciel wychodzący z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do:
 1. zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły,
 2. sprawdzenia obecności,
 3. bezpiecznego przeprowadzenia uczniów zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 4. zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni,
 5. zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni,
 6. sprawdzenie obecności,
 7. właściwego nadzoru w czasie powrotu do szkoły.
 • w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę dzieci i uczniowie
  nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
 • uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (prawnych opiekunów).
 • ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
 • bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.
 • stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.
 • w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
 • prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
  • realizacje przyjętego w szkole Szkolnego Programu Profilaktyki;
  • rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów dzieci i uczniów;
  • realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy
   z lekarzami i psychologami;
  • działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
  • działania pedagoga szkolnego;
  • współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami i specjalistami.
 2. Szkolny Program Profilaktyki, uwzględniający potrzeby rozwojowe dzieci i uczniów
  oraz potrzeby środowiska opracowuje zespół pedagogów.
 3. Na początku każdego roku szkolnego zespół, o którym mowa wyżej, opracowuje Harmonogram działań do Szkolnego Programu Profilaktyki.
 4. Szkolny Program Profilaktyki uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły.
 5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 6. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 7. Wychowawcy klas przedstawiają program dzieciom, uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom).
 8. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z dziećmi
  i uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy
  z rodzicami (prawnymi opiekunami), organem prowadzącym i nadzorującym
  oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.
 9. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa dzieci oddziałów przedszkolnych zawarte
  są w ,,Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej”.

 

 • 6

 

Indywidualna opieka wychowawcza, pedagogiczna i materialna

 

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i materialną:
  • Nad dziećmi i uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
 1. organizowanie spotkań z nowo przyjętymi dziećmi, uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami),
 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi, uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami) na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych dziecka lub ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
 3. organizację wycieczek integracyjnych,
 4. pomoc w adaptacji dziecka i ucznia w nowym środowisku organizowaną
  przez pedagoga szkolnego,
 5. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji,
 6. współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
 7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno -pedagogicznej,
 8. organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, rocznego przygotowania przedszkolnego lub nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia
  o potrzebie takiej formy edukacji.
 9. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
 • udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej dzieciom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej;
 • występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.
 1. Dzieciom i uczniom, którym z różnych przyczyn od nich niezależnych potrzebna jest pomoc, szkoła pomaga poprzez:
  • organizowanie pracy pedagoga szkolnego i instytucje do tego przeznaczone;
  • organizowanie terapii pedagogicznej (indywidualnej i grupowej);
  • zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej;
  • zapewnienie obiadów finansowanych przez sponsorów i MOPS w Białej Podlaskiej;
  • organizowanie różnych form pomocy (finansowej i w ramach akcji charytatywnych).

 

 • 7

 

Pomoc uczniom zdolnym i mającym trudności w nauce

 

 1. Dzieci i uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się objęci są pomocą nauczycieli, pedagoga szkolnego i poradni psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
 • objęcie dziecka lub ucznia pomocą pedagogiczno – psychologiczną organizowaną
  na terenie szkoły;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka lub ucznia;
 • wydawanie opinii przez nauczycieli uczących w celu przedstawienia problemów dydaktycznych i wychowawczych badanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną uczniów oraz realizację wskazań zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnię;
 • objęcie dziecka lub ucznia, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) rocznym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, nauczaniem indywidualnym
  lub kształceniem specjalnym w formach kształcenia zalecanych w opinii lub orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych
  i innych o charakterze terapeutycznym w zależności od potrzeb, posiadanych środków
  i kwalifikacji zatrudnionych pracowników pedagogicznych,
 • udzielanie porad i konsultacji dzieciom, uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym).
  1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.
  2. Objęcie dziecka lub ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica (prawnego opiekuna).
  3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych
   i oddziałowych.
  4. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno –wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.
  5. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeb to:
 • korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla dzieci i uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;
 • logopedyczne, organizowane dla dzieci i uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci
  1. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno – kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
  2. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
  3. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły.
  4. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  5. Nauczyciel zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
  6. Dzieci i uczniowie zdolni otaczani są opieką, w szczególności:
   • umożliwia się dzieciom i uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   • organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie dzieci i uczniów do konkursów
    i zawodów,
   • nawiązuje się współpracę ze szkołami gimnazjalnymi (uczelniami wyższymi) w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego,
   • organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności, a także turnieje;
   • kieruje się dziecko lub ucznia do opieki przez zespół do spraw pomocy pedagogiczno – psychologicznej, w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim;
   • dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb dziecka lub ucznia;
   • indywidualizuje się pracę z dzieckiem lub uczniem na zajęciach obowiązkowych
    i dodatkowych.
  7. Zainteresowania dzieci i uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem i uczniem, prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych.
  8. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień wychowawca klasy
   lub nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do Dyrektora Szkoły, na podstawie którego Dyrektor Szkoły powołuje zespół w celu zaplanowania wsparcia związanego
   z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  9. W szkole organizuje się koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
   i uzdolnieniami dzieci i uczniów.
  10. Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody
   na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w § 38 statutu szkoły.
  11. Organizowane w szkole konkursy, turnieje, zawody, pokazy, koncerty stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ IV

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 

 • 8

 

Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
 • rodzicami (prawnymi opiekunami);
 • pedagogiem;
 • poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 • rodziców (prawnych opiekunów);
 • ucznia;
 • nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • specjalisty;
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 1. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów wynikających
  w szczególności z:
 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • szczególnych uzdolnień;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • zaburzeń komunikacji językowej;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie:
  • działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
  • zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
  • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, dla uczniów mających trudności w nauce,
   w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, liczba uczestników nie może przekraczać 8.
  • zajęć specjalistycznych:
 1. a) korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5,
 2. b) logopedycznych, dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę, liczba uczestników nie może przekraczać 4, c) terapeutycznych,
 3. d) rewalidacyjnych;
 • porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli;
 • porad, konsultacji, warsztatów dla uczniów;
 1. a) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści;
 • działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się
  w trudnej sytuacji życiowej;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, liczba uczestników nie może przekraczać 8;

9) godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa
45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut;

10) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych
w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć;

11) zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
 • dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
 • dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
 • przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
 • umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
 • różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;
 1. W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują zespoły do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zwane dalej zespołami.
 2. W skład każdego zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści mający zajęcia
  z uczniem, któremu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana.
 3. Skreślony
 4. Dyrektor Szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować jedna osoba.
 5. Dyrektor Szkoły, na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby
  i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin,
  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 6. Na podstawie oceny, efektywności dokonanej przez zespół, DyrektorSzkoły decyduje
  o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
 7. Do zadań zespołu należy:
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym:
 1. przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 2. ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
 • rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień,
 • określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno -pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,
 • dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom,
  w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy
  z uczniem,
 • wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu;
 • opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających uczniów;
 • podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,
 • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
  i nauczycieli,
 • wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,
 • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię – także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii.
 1. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia.
 2. a) Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach zespołu, w części dotyczącej ich dziecka.
  O terminie posiedzenia zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach są zawiadamiani podczas zebrań z rodzicami.
 3. Skreślony.
 4. Skreślony.
 5. Skreślony.
 6. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów.
 7. Skreślony.
 8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  przed upływem ustalonego przez Dyrektora Szkoły okresu udzielania danej formy pomocy.
 9. Dokonując oceny, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy
  z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 10. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb i zwołuje je osoba koordynująca pracę zespołu. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.
 11. Zespół zakłada i prowadzi Kartę, która zawiera:
 • imię, nazwisko, datę urodzenia ucznia;
 • informację dotyczącą orzeczenia lub opinii albo stwierdzonej potrzeby objęcia ucznia pomocą pp.;
 • zakres pomocy, zalecane i ustalone formy, sposoby i okres pomocy oraz wymiar godz.;
 • terminy spotkań zespołu (co najmniej 4 spotkania w VIII, XII, III, V);
 • podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu;
 • podpis Dyrektora Szkoły.
 1. Zespół, o którym mowa § 8 pkt 9, dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres,
  z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. Okresową ocenę odnotowuje się w Karcie.
 2. Skreślony.
 3. Skreślony.
 4. Skreślony.
 5. Skreślony.
 6. Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez Dyrektora Szkoły formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno -terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
  oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych na podstawie art.71b ust.7 pkt 2 i 3 ustawy.
 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły form, sposobów
  i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.

32a. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowania i uzdolnienia.

32b. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole prowadzą obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

1) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I- III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub

2) szczególnych uzdolnień.

32c. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:

1) wychowawcę klasy

2) dyrektora szkoły lub placówki.

32d. Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, współpracują z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia,
z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami.

32e. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną                       w przedszkolu, innej szkole wychowawca klasy lub dyrektor szkoły planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące pracy
z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.

32f. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 5.

32g. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

 1. W szkole zatrudniony jest pedagog wspomagający działalność statutową placówki.
 2. Pedagog szkolny organizuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów.
 3. Celem pomocy jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.
 4. Do zadań pedagoga należy:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
 • wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
 • rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) jak i nauczycielom;
 • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów
  z udziałem rodziców (prawnych opiekunów) i wychowawców;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców (prawnych opiekunów) oraz udzielanie im indywidualnych  porad w zakresie wychowania;
 • wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego Szkoły
  i Szkolnego Programu Profilaktyki;
 • diagnozowanie dojrzałości szkolnej;
 • udział w opracowywaniu Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki;
 • przewodniczenie zespołom do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

14a.) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 • realizacja zadań przypisanych zespołom;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Bezpośredni nadzór nad pedagogiem sprawuje Dyrektor Szkoły.
 2. W szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne prowadzone przez specjalistę.
 3. Do zadań logopedy należy:
 • przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy
  w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci
  do pomocy logopedycznej;
 • diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych indywidualnych lub w grupach,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców(prawnych opiekunów);
 • udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy
  i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie, w miarę możliwości, terapii logopedycznej poprzez prowadzenie ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach;
 • prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;
 • organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) dotyczących rozwoju mowy;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
 • organizacja i opieka nad salą logopedyczną;

39a. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2)prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów;

4)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 • realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 • zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
 1. Przydział godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu
  z organem prowadzącym.
 2. Uczniom i dzieciom, podlegającym obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, przyjętym do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły organizuje się indywidualne nauczanie (indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne).
 3. Indywidualne nauczanie (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne) organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. Dyrektor Szkoły organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 6. Zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu Dyrektor Szkoły powierzył prowadzenie tych zajęć.
 7. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
 8. Zajęcia indywidualnego nauczania (obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.
 9. Zajęcia obowiązkowego rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:
 • z oddziałem szkolnym, albo
 • indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego (wychowania przedszkolnego) oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb
  i możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania (obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego), Dyrektor Szkoły może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego (wychowania przedszkolnego), stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 3. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania (obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio
  z uczniem wynosi:
 • od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla oddziału przedszkolnego;
 • od 6 do 8 godzin dla uczniów klas I –III;
 • od 8 do 12 godzin dla uczniów klas IV –VI.
 1. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w pkt. 53, ppkt 2, 3, realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.
 2. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju Dyrektor Szkoły, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.
 3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
 • udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
  w Białej Podlaskiej;
 • występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.
 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rezygnacja rodziców (prawnych opiekunów) winna być potwierdzona stosownym oświadczeniem pisemnym złożonym do 15 września każdego roku szkolnego.
 2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna)
  lub wychowawcy grupy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.

 

Rozdział V

 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

 1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor Szkoły;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski;
 • Rada Rodziców.
 1. Każdy z organów wymienionych w § 9 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

 

§ 9

 

Dyrektor Szkoły

 

 1. Dyrektor Szkoły:
 • kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
 • jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 • jest organem nadzoru pedagogicznego;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 1. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
 2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa
  o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
 3. Dyrektor Szkoły:
 • kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
 • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej posiedzenia, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
 • przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,
 • ustala zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
 • stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo – opiekuńczej w szkole,
 • udziela, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania,
 • odracza obowiązek nauki,
 • organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale IV statutu szkoły,
 • zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia zespołu zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
  W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez zespół ustaleniach,
 • dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy i pomocy psychologiczno -pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego i ich przydział,
 • w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dzieciom i uczniom roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne lub nauczanie indywidualne na zasadach określonych w rozdziale IV niniejszego statutu,
 • zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko, o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają,
 • kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego, obowiązku nauki przez zamieszkałe
  w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego
  lub obowiązku nauki, tj. opuszczenia, co najmniej 50% zajęć w miesiącu, wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji,
 • dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną,
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem
  i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,
 • powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły
  przedmiotowe, problemowo – zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno -pedagogicznej,
 • zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, w oparciu o odrębne przepisy,
 • udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie,
 • występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadkach określonych §32 niniejszego statutu,
 • w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
  z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu;
 • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
 • opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego
  w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną
  i radę rodziców;
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu kończącego szkołę,
 • stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
  i religijnej uczniom,
 • opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad,
 • wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów,
 • powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
  i sprawdzających na zasadach określonych § 24, § 25, § 26 Statutu Szkoły,
 • ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela,
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
 1. Dyrektor Szkoły organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
 • opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny,
 • przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych,
 • określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli,
 • organizuje świetlicę szkolną, gdy liczna grupa uczniów zmuszona jest pozostać dłużej
  w szkole z powodów organizacji pracy rodziców,
 • zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
  a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym,
 • dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
  o estetykę i czystość,
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły,
 • opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
 • dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,
 • za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze,
 • organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,
 • powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły,
 • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 1. Dyrektor Szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
 • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
 • powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu
  o opracowane przez siebie kryteria oceny,
 • decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy
  w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej,
 • organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym
  na stanowiskach urzędniczych w szkole,
 • opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,
 • dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,
 • przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
  i pracownikom administracji i obsługi szkoły,
 • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
  i pracowników,
 • udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa,
 • załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
 • wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,
 • wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
 • przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,
 • dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
 • odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym,
 • współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków
  do opiniowania i zatwierdzania,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 1. Dyrektor Szkoły sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami, a w szczególności:
 • tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
 • powołuje Komisję Stypendialną,
 • ustala, w miarę posiadanych środków, w porozumieniu z organem prowadzącym
  i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wybitne wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe,
 • egzekwuje przestrzeganie przez dzieci, uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły,
 • organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia,
 • opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej”,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
 1. Dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący szkołę.
 2. Dyrektor Szkoły współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
 • 10

 

Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo – wychowawcza.
 4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 • uchwala regulamin swojej działalności;
 • podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 • zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.
  1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
 • opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego
  przed dopuszczeniem ich do użytku szkolnego;
 • opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 • opiniuje wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
  i innych wyróżnień;
 • opiniuje projekt finansowy szkoły;
 • opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora Szkoły;
 • opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 • wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły;
 • opiniuje pracę Dyrektora Szkoły przy ustalaniu jego oceny pracy;
 • opiniuje tygodniowy plan lekcji;
 • opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 • opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.
  • Rada Pedagogiczna ponadto:
 • przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do Statutu Szkoły i upoważnia Dyrektora Szkoły do obwieszczania tekstu jednolitego;
 • może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły
  lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
 • głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły;
 • ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami
  do organu prowadzącego;
 • uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 • wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły;
 • wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 • zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani
  do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć
  lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, rady rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
 4. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
  O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa
  po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 6. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej są sporządzane w formie elektronicznej
  z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp
  do protokółów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokółów w formie papierowej. W terminie 14 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich protokółów. Ostemplowane
  i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną.

 

 • 11

 

Samorząd Uczniowski

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie szkoły, jego władzami są:
 • w klasie – samorząd klasowy;
 • w szkole – Rada Uczniowska.
 1. Rada Uczniowska:
 • przygotowuje projekty regulaminów Samorządu Uczniowskiego;
 • gospodaruje finansami i środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego;
 • wykonuje zadania powierzone przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną;
 • proponuje sposób uatrakcyjniania życia w szkole, np. dyskoteki szkolne organizowane zgodnie z Regulaminem dyskotek szkolnych;
 • proponuje kandydata na opiekuna lub opiekunów Samorządu Uczniowskiego;
 • Rada Uczniowska wybierana jest spośród przedstawicieli klas.
 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego zawiera szczegółowe prawa i obowiązki uczniów.
 2. Samorząd Uczniowski wyraża opinię na temat pracy nauczyciela, gdy zaistnieje taka potrzeba.
 3. Samorząd Uczniowski ustala regulamin swojej działalności.

 

 • 12

 

Rada Rodziców

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i uczniów przed innymi organami szkoły.
 2. Rada Rodziców jest organem kolegialnym szkoły.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
 4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) w każdym roku szkolnym.
 5. W wyborach, o których mowa w ust. 4 jedno dziecko lub ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
 6. Rada Rodziców działa zgodnie z opracowanym regulaminem, który określa szczegółowo:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
  • szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
  • zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców (pranych opiekunów) oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 9. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
  • uchwala regulamin swojej działalności;
  • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły;
  • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Profilaktyki.
 10. Programy, o których mowa wyżej, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni
  od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
 11. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców
  nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programów Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor Szkoły
  w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony
  przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 12. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
  • opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły;
  • opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
  • opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela
   za okres stażu, Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni
   od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego; nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
  • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
   w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
  • opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
 13. Rada Rodziców może w szczególności:
  • wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
  • występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
  • delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
   na stanowisko Dyrektora Szkoły;
  • delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

 • 13

 

Zasady współpracy organów szkoły

 

 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
 2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane
  są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się
  do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej.
 7. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni,
 8. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
 9. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 48 Statutu Szkoły.
 10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 ust. 11 niniejszego Statutu.
 11. Sytuacje sporne mogą wystąpić w następujących relacjach:
 • uczeń – uczeń;
 • uczeń – nauczyciel;
 • uczeń – dyrektor;
 • nauczyciel – nauczyciel;
 • nauczyciel – dyrektor;
 • nauczyciel – rodzic;
 • rodzic – rodzic.
 1. Rozwiązywanie sytuacji spornych w szkole pomiędzy uczniami oraz nauczycielem
  a uczniem:
 • sprawy sporne między dziećmi lub uczniami danej klasy rozstrzyga wychowawca klasy,
  a jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwołać do Rzecznika Praw Ucznia, a w dalszej kolejności do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły;
 • sprawy sporne miedzy uczniami i nauczycielami rozstrzyga wychowawca klasy,
  a w dalszej kolejności Dyrektor Szkoły.
 • od decyzji Dyrektora Szkoły, w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami, może być wniesione odwołanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty;
 • odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia decyzji.
 1. Rozwiązywanie sytuacji spornych w szkole pomiędzy nauczycielami:
  • postępowanie w sprawach spornych pomiędzy nauczycielami prowadzi Dyrektor Szkoły;
  • w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Szkoły, strony mogą odwołać się do Lubelskiego Kuratora Oświaty;
  • spory pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje, na pisemny wniosek jednej ze stron, Lubelski Kurator Oświaty.
 2. Rozwiązywanie sytuacji spornych w szkole pomiędzy nauczycielami a rodzicami
  (prawnymi opiekunami)
 • postępowanie w sytuacjach spornych pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami)
  a nauczycielami prowadzi Dyrektor Szkoły;
 • w przypadkach niezadowolenia jednej ze stron ma ona możliwość wystąpienia
  o wyjaśnienie sprawy do organu nadzorującego szkołę.
 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły:
 • w przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:
  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły,
  2. przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor Szkoły jest zobowiązany zapoznać się
   ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,
  3. Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu,
  4. o swoim rozstrzygnięciu Dyrektor Szkoły informuje, uzasadniając swą decyzję na piśmie, w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor Szkoły, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi
  po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego, jako rozwiązanie ostateczne.
 4. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
 5. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.
 6. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
 • wicedyrektor do spraw edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
 • wicedyrektor do spraw nauczania w kl. IV –VI;
 • kierownik administracyjny;
 • główny księgowy.
 1. Do zadań wicedyrektora ds. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej należy m.in.:
 • przejęcie uprawnień Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności z jego kompetencjami,
  a w szczególności:
 1. podejmowanie decyzji w sprawach pilnych,
 2. podpisywanie dokumentów z użyciem własnej pieczątki,
 3. współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę, związkami zawodowymi (przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami,
 4. kierowanie pracą sekretariatu i personelu obsługowego.
 • hospitowanie i kontrolowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczycieli, zgodnie
  z rocznymi ustaleniami;
 • dokonywanie analizy oceny pracy nauczycieli;
 • sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia oraz projektów ocen pracy nauczyciela;
 • nadzorowanie pełnej realizacji obowiązku szkolnego dzieci i uczniów klas 0 – III;
 • okresowe kontrolowanie dzienników i arkuszy ocen klas 0 – III;
 • wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej;
 • rozliczanie godzin pracy biblioteki szkolnej i pedagogów;
 • nadzór nad działalnością organizacji uczniowskich;
 • udział w zebraniach klasowych rodziców oraz zebraniach zespołów wychowawczych uczniów klas 0 – III;
 • systematyczne kontrolowanie jakości pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach;
 • nadzorowanie realizacji zadań Programu Profilaktyki Szkoły;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją programu „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”;
 • organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 1. Do zadań wicedyrektora ds. II etapu kształcenia należy m.in.:
 • przejęcie uprawnień Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności z jego kompetencjami,
  a w szczególności:
 1. podejmowanie decyzji w sprawach pilnych,
 2. podpisywanie dokumentów z użyciem własnej pieczątki,
 3. współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę, związkami zawodowymi (przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami,
 4. kierowanie pracą sekretariatu i personelu obsługowego,
 • hospitowanie i kontrolowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczycieli; zgodnie
  z rocznymi ustaleniami;
 • dokonywanie analizy oceny pracy nauczycieli;
 • sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia oraz projektów ocen pracy nauczyciela;
 • nadzorowanie pełnej realizacji obowiązku szkolnego uczniów klas IV-VI;
 • okresowa kontrola dzienników i arkuszy ocen klas IV –VI;
 • wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej;
 • rozliczanie godzin pracy świetlicy szkolnej;
 • nadzór nad działalnością organizacji uczniowskich;
 • udział w zebraniach klasowych rodziców oraz zebraniach zespołów wychowawczych uczniów klas IV –VI;
 • systematyczne kontrolowanie jakości pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach;
 • sprawowanie nadzoru nad realizację zadań Programu Wychowawczego Szkoły;
 • organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 1. Dla stanowisk kierowniczych Dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją szkoły.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 

 • 14

 

Informacje ogólne

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowanie na tej podstawie oceny.
 2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
 3. Ocenianiu podlegają :
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 3. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
 4. Zasady przeprowadzania zewnętrznych sprawdzianów regulują odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 • 15

 

Zasady oceniania

 

 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania mają na celu wartościowanie postępów, wskazuje uczniowi, co osiągnął, co zrobił dobrze i nad jakimi elementami powinien jeszcze popracować, a w szczególności:
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 1. Zasady te zapewnia:
 • pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia;
 • ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy;
 • wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny;
 • kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;
 • nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia;
 • tworzenie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych potrzeb.
 1. Ocena jest informacją o tym, w jaki sposób uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych w Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 1. W ocenianiu obowiązują zasady:
 • zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 • zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 • zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 • zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
 • zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji
  w oparciu o okresową ewaluację.
 1. Jawność oceny:
 • nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom wybrany przez siebie (opracowany) program nauczania w danej klasie uwzględniający jej specyfikę;
 • nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 4. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • wymienione w ppkt 2) informacje zamieszczane są na stronie internetowej szkoły;
 • oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów); sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu; na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić;

 

 • 16

 

Tryb ocenianie i skala ocen

 

 1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności ocenia się w stopniach szkolnych.
 2. Ocenianie bieżące oraz klasyfikacyjne roczne (śródroczne) w klasach IV – VI, przeprowadza się według następującej skali:

 

a.    Cyfrowo b.   Słownie c.    Skrót
6 celujący cel
5 bardzo dobry bdb
4 dobry db
3 dostateczny dst
2 dopuszczający dps
1 niedostateczny ndst.

 

 1. Oceny cząstkowe wyraża się cyframi, dopuszcza się “ +” i “ -” oraz komentarz
  w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez nauczyciela.
 2. W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen śródrocznych klasyfikacyjnych i ocen zachowania.
 3. Oceny bieżące odnotowuje się w elektronicznym Dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej; oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających, a oceny klasyfikacyjne roczne także w arkuszach ocen – słownie, w pełnym brzmieniu.”.
 4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.
 5. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1)   prace pisemne:

 1. kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych
  na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach, nie musi być zapowiadana,
 2. klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, termin winien być odnotowany w elektronicznym Dzienniku lekcyjnym,
 • praca i aktywność na lekcji:
 • odpowiedź ustna;
 • praca domowa;
 • prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
 • twórcze rozwiązywanie problemów;
 • praca dodatkowa o podwyższonym stopniu trudności.
 1. Ocenianie śródroczne.
 • ocenianie bieżące:
 1. bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie,
 2. uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu,
 3. przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne,
 4. uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych,
 5. w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet,
 6. jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy
  i umiejętności z trzech ostatnich lekcji, trwająca do piętnastu minut).
 • ocena z pisemnej pracy kontrolnej:
 1. szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych, ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki, przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela,
 2. pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną godzinę lekcyjną i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową,
 3. prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na całe półrocze,
 4. prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją, jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych,
 5. uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów,
 6. zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem lit. h i lit. d,
 7. w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu, ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych,
  porównawczych, „dyrektorskich”,
 8. w przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia,
 9. progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
  1. 100% – 90% – stopień  bardzo dobry
  2. 89 % – 70%  – stopień dobry
  3. 69 % – 50 % – stopień dostateczny
  4. 49 % – 36 %  –  stopień dopuszczający
  5. 35 % – 0%    – stopień niedostateczny
 10. Nieprzygotowane ucznia do lekcji:
  • uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej
   w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w półroczu;
  • nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do elektronicznego Dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia;
  • nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia), ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do elektronicznego Dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.
 11. Wymagania edukacyjne:
  • szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów;
  • nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
 12. Klasyfikacja śródroczna i roczna.
 • w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej:
 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają znacznie poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, charakteryzuje się dużym stopniem samodzielności, dzięki której potrafi twórczo rozwijać własne uzdolnienia, osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finału
  na szczeblu, co najmniej wojewódzkim, wykazuje się dużą aktywnością, zaangażowaniem i twórczą inicjatywą w działaniach,
 2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
  i problemów w nowych sytuacjach,
 3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści określone programem nauczania
  w danej klasie na poziomie znacznie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
 4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
 5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki
  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych), rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności,
 6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnych wiadomości
  i umiejętności, określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, nie jest także w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 7. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
 8. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 10
  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie tylko efekt końcowy i wynik.
 10. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki
  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.15 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% planowanych zajęć w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć,
  a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony’ albo „zwolniona”.
 12. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 15 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają
  one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności
  po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.
 13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 14. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem.
 15. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa
  w ust. 19, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 16. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 17. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem punktu 23.
 18. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy I-III, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym przez publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 19. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy
  oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.
 20. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 21. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

 • 17

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
 • I półrocze   –   IX  –  I;
 • II półrocze   –  II  –
 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne – na koniec
  II półrocza.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza.
 4. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia
  o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej
  i odnotowują ten fakt w dzienniku lub Dzienniku wychowawczym.
 5. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (śródrocznej) ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej.
 6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy
  od klasyfikacji śródrocznej.
 7. W klasach I – III szkoły podstawowej funkcjonują (śródroczne), roczne oceny opisowe
  z zajęć edukacyjnych i zachowania. Stopień wymagań edukacyjnych uczniów klas I – III przyjmuje następujące określenia:
 • poziom bardzo wysoki – 6
 • poziom wysoki – 5
 • poziom średni – 4
 • poziom niski – 3
 • poziom bardzo niski – 2
 • poziom niezadowalający – 1
 1. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych uczniów zakresie:
 • edukacji polonistycznej,
 • edukacji matematycznej,
 • edukacji społecznej,
 • edukacji przyrodniczej,
 • edukacji plastycznej,
 • edukacji muzycznej,
 • zajęć technicznych,
 • zajęć komputerowych,
 • wychowania fizycznego,
 • wskazuje na potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 1. W ocenianiu bieżącym przyjęto następujące oznaczenia:
 • 6 – posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 • 5 – opanował umiejętności i wiadomości, nie popełnia błędów,
 • 4 – panował umiejętności i wiadomości, sporadycznie popełnia błędy,
 • 3 – opanował umiejętności i wiadomości, często popełnia błędy,
 • 2 – ma duże braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości, potrafi wykonać powierzone zadanie przy pomocy nauczyciela,
 • 1 – nie opanował umiejętności, wiadomości, nie wykona powierzonego zadania nawet przy pomocy nauczyciela.
 1. Roczna ocena opisowa, o której mowa w ust. 8 i 9 uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I – III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma
  wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 2. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do Dziennika wychowawcy, co jest równoważne
  z wpisem do elektronicznego Dziennika lekcyjnego.
 3. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zajęć edukacyjnych regulują zapisy § 24.
 • 18

 

Ocenianie zachowania

 

 1. Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
  zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z  podanymi skrótami:
  • wzorowe –  wz;
  • bardzo dobre –  bdb;
  • dobre –  db;
  • poprawne –  popr;
  • nieodpowiednie –  ndp;
  • naganne        –
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
  Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych.
 3. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 4. W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 • wychowawca klasy;
 • wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 • pedagog;
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
 • przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub nieukończeniu szkoły
  przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
 • szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;
 • opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej
  30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia;
 • systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli
  i pracowników szkoły;
 • zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;
 • świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;
 • popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
 • wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych;
 1. Tryb ustalania oceny zachowania:
  • uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania, ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana
   pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej;
  • samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania;
  • ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
 2. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Dzienniku wychowawcy.
 3. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień
  przed radą klasyfikacyjną.
 4. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie.
 5. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy
  w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie
  lub podwyższenie oceny zachowania.
 6. Ocena opisowa zachowania ucznia klas I – III powinna uwzględniać sfery rozwoju ucznia (poznawcze i interpersonalne), tj. zawierać informacje dotyczące stosunku ucznia do następujących wartości i umiejętności:
 • odpowiedzialności przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 • pracowitości i obowiązkowości;
 • rozwijania własnych zainteresowań;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • szacunku do ludzi, zwierząt i roślin;
 • pomocy potrzebującym w różnych sytuacjach;
 • inicjowania różnych działań na terenie klasy i szkoły;
 • prawdomówności;
 • chęci do pracy;
 • zrozumienia dla innych;
 • życzliwości;
 • samodzielności.
 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
 2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II półrocza bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.
 3. Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:
  • stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;
  • kultury osobistej;
  • stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych.
 1. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:
 • kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:
  1. troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,
  2. dbałość o higienę osobistą,
  3. życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  4. troska o kulturę słowa i dyskusji,
  5. poszanowanie godności własnej i innych.
 • a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej), to:
  1. celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
  2. zbyt nieestetyczny wygląd.
 • stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:
  1. sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,
  2. przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie
   do doskonalenia wiedzy i umiejętności),
  3. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, konkursach itp.),
  4. systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.
 • a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):
 1. celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
 2. nieusprawiedliwione godziny nieobecności:
do 1 godziny ocena wzorowa
2 – 3 godziny ocena bardzo dobra
4 – 8 godzin ocena dobra
9 – 12 godzin ocena poprawna
13– 15 godzin ocena nieodpowiednia
powyżej 15 godzin ocena naganna

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. za opuszczenie bez usprawiedliwienia 40 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora Szkoły.
 • stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę to:
  1. reagowanie na przejawy zła,
  2. szacunek dla pracy innych,
  3. pomoc innym,
  4. troska o mienie szkolne i indywidualne,
  5. udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły
   i środowiska (uwagi pozytywne wpisane do elektronicznego Dziennika lekcyjnego),
  6. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  7. przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.
 • czynniki negatywne obniżające ocenę
  1. celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,
  2. postawa egoistyczna, samolubna,
  3. lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  4. agresja, akty wandalizmu (uwagi negatywne wpisane do elektronicznego Dziennika lekcyjnego),
 • W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, okrucieństwo w stosunku do zwierząt lub ludzi, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

 

 • 19

 

Wymagania edukacyjne

 

 1. Główny element wewnątrzszkolnego systemu oceniania stanowią wymagania edukacyjne, czyli oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające na celowym, skutecznym i świadomym działaniu w określonych sytuacjach, przełożone na poszczególne stopnie szkolne dla odpowiednich zajęć edukacyjnych.
 2. Nauczanie poszczególnych przedmiotów realizowane jest według obowiązującej podstawy programowej, w oparciu o zatwierdzone przez MEN lub opracowane bądź zmodyfikowane przez nauczycieli i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły programy nauczania i opracowane
  na ich podstawie plany dydaktyczne, a także przyjęte przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowane przez Radę Rodziców innowacje pedagogiczne. Nauczyciele oceniają wiedzę oraz umiejętności kształcone i wymagane w ramach treści programowych ujętych w planach dydaktycznych.
 3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego opracowują kryteria oceniania z danego przedmiotu zawierające wymagania edukacyjne niezbędne
  do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
  oraz warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Dokumentacja ta składana jest u Dyrektora Szkoły oraz zamieszczana na stronie internetowej szkoły.
 4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku każdego roku szkolnego szczegółowo informują uczniów (na pierwszych lekcjach danego przedmiotu)
  oraz za pośrednictwem wychowawców na pierwszym zebraniu ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mogą się zapoznać ze szczegółowymi kryteriami oceniania uczniów, które są do wglądu w sekretariacie szkoły i u poszczególnych nauczycieli.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • uczniów na pierwszej godzinie wychowawczej,
 • rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

 

 • 20

 

Sposoby oceniania uczniów

 

 1. Sposoby gromadzenia informacji o uczniach obejmują formy, częstotliwość
  oraz narzędzia i zasady oceniania. Umożliwiają one poznanie i wartościowanie: ile uczeń wie, umie, rozumie i potrafi.
 2. Formami gromadzenia informacji (indywidualnej i zbiorowej) są:
 • pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania
  i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i kontrolę (kontrola ustna);
 • polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie
  bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym albo w zeszycie ćwiczeń;
 • wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania, prace klasowe;
 • sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych;
 • obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych;
 • szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów;
 • testy i ćwiczenia sprawnościowe;
 • analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.
 1. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie,
  równomiernie rozłożone na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania); zarówno bieżące, jak i śródroczne, roczne oraz cząstkowe; w różnych formach oraz z zastosowaniem zasady obiektywnego oceniania
 2. Wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych przeprowadza się pod koniec roku szkolnego.
 3. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów, bloków), wprowadza się następujące ograniczenia:
 • godzinne wypracowania;
 • zadania klasowe – nie więcej niż dwa w tygodniu, ze wszystkich przedmiotów edukacyjnych;
 • w dniu pracy klasowej nie może być innych sprawdzianów pisemnych;
 • dopuszczalne są w ciągu jednego dnia nauki dwa sprawdziany 15 minutowe (z ostatnich trzech tematów).
 1. Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione następujące wymogi:
 • jawności – tzn. podawanie uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) ocen do wiadomości;
 • obiektywności – tzn. jasno określone kryteria wymagań na poszczególne stopnie;
 • celowości – tzn. określenie dynamiki rozwoju ucznia (co uczeń osiągnął, a nad czym musi jeszcze pracować), przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oświatowego;
 • częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 • różnorodności – wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 • różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwości uzyskania wszystkich ocen;
 • zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania i wymaganiami edukacyjnymi.
 2. Zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają je uczniom do wiadomości na początku każdego roku szkolnego.
 3. Prace pisemne powinny być sprawdzone w ciągu 14 dni od daty ich napisania; na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi podczas lekcji a jego rodzicom (prawnym opiekunom) w czasie zebrań, “drzwi otwartych” oraz spotkań indywidualnych.
 4. Nauczyciel powinien przechowywać prace pisemne do końca sierpnia każdego roku szkolnego.
 5. Uczniowie klasy IV nie otrzymują ocen niedostatecznych w pierwszych dwóch tygodniach
 6. Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, tj. sposoby, formy, częstotliwość oraz narzędzia pomiaru, określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom, a wychowawcy rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego.
 • 21

 

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen. klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Dostosowanie tych wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 • 22

 

Informowanie o postępach i osiągnięciach szkolnych

 

 1. Dyrektor Szkoły może wprowadzić dyżury nauczycielskie, tzw. “drzwi otwarte” raz w półroczu, ponadto określa formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.
 2. Uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informację o:
 • bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych,
 • szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikających z przyjętego zestawu programów nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • zasadach oceniania zachowania.
 1. Informacji, o której mowa w ust. 2, udzielić może nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy.
 2. Co najmniej na dwa tygodnie przed terminem rocznego (śródrocznego) klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów, a wychowawcy rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania.
 3. Na miesiąc przed terminem rocznego (śródrocznego) klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów, a wychowawca rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej (śródrocznej) ocenie niedostatecznej.
 4. Pisemne potwierdzenie rodziców (prawnych opiekunów) otrzymania, w ustalonym terminie, informacji o przewidywanych rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, odnotowywane jest w Dzienniku wychowawcy i pozostaje w dokumentacji szkoły do końca danego roku szkolnego.
 5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły
  z wnioskiem o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z danych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w ciągu trzech dni od chwili otrzymania informacji o przewidywanych ocenach.
 6. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie
  z trybem uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej opisanym
  w 24 niniejszego statutu.
 7. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli określi, które punkty kryteriów ocen zachowania zawarte w Statucie Szkoły, z którymi został zapoznany na początku roku szkolnego,
  nie zostały, według niego, uwzględnione przy ustalaniu proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 8. Szczegółowe warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel tych zajęć, zaś oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawca klasy.

 

 • 23

 

Podsumowywanie osiągnięć

 

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz wychowawcy klas podsumowują osiągnięcia edukacyjne uczniów
  i ustalają oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) oraz oceny roczne (śródroczne)
  z zachowania wg przyjętego regulaminu.
 2. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego (w styczniu i w czerwcu).
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Śródroczną
  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

 • 24

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Wniosek zawierać powinien szczegółowe wskazania, które przepisy prawa szkolnego, dotyczące trybu ustalania tej oceny, zostały złamane.
 3. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zajęć edukacyjnych:
 • za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie szkoły;
 • uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
  i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa;
 • uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 16, ust. 9 Statutu Szkoły).
 1. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
 • frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
 • usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
 • przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
  i prac pisemnych;
 • uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
 • skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.
 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów
  o przewidywanych ocenach rocznych.
 2. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust 4 pkt 1) i 2), a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3), 4), 50.
 3. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażaj zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
 4. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 i 5 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje
  na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
 5. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
 6. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
 7. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiegał się uczeń, lub na ocenę wyższą.
 8. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie
  od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
 9. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 10. Sprawdzian, o którym mowa wyżej, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni
  od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 13.
 11. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 12. Właściwe narzędzia badające wiedzę i umiejętności ucznia, w oparciu o zasady pomiaru dydaktycznego przygotowuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. Termin sprawdzianu ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 13. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian z zajęć edukacyjnych wchodzą:
 • Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3), może być zwolniony z udziału w pracy komisji
  na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Do protokołu, o którym mowa wyżej, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
  o którym mowa w ust. 13, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
  w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 7. Przepisy ust. 13 – 23 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 • 25

 

Egzaminy poprawkowe

 

 1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
  W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia w klasie, do której uczęszcza uczeń, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 • skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • pytania egzaminacyjne;
 • wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
 4. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel – egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w  19 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Karcie Indywidualnych Potrzeb.
 5. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki i muzyki, informatyki i techniki oraz wychowania fizycznego,
  z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 11. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • 26

 

Egzaminy klasyfikacyjne

 

 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
  z powodu określonej w ust. 1 absencji.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 4. Uczeń może być nieklasyfikowany z powodu:
 • usprawiedliwionej nieobecności – może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
 • nieusprawiedliwionej nieobecności – Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 1. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji,
  gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń
  nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
 2. Na pisemną prośbę ucznia, albo jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną
  do Dyrektora Szkoły nie później niż na 5 dni przed zakończeniem rocznych (śródrocznych) zajęć edukacyjnych, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem (z nauczycielami) prowadzącym (prowadzącymi) zajęcia edukacyjne, wyznacza –w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) – egzamin klasyfikacyjny obejmujący wymagania edukacyjne w danym półroczu.
 3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania.
  W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o którym mowa w ust. 3, 5, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 8. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki
  lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora  Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor Szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 12, uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11 lub skład komisji, o której mowa w ust.12, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 5. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 18 oraz § 25.
 6. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

 • 27

 

Promowanie i ukończenie szkoły

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej, może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub nie ukończyć szkoły. Może to mieć miejsce, gdy uczeń:
 • nie korzysta z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;
 • zachowuje się nieobyczajne;
 • stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów;
 • stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.
 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji
  do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 2. Uczeń klasy I –I II otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie,
  z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii                i wyrażeniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się:
 • posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
 • trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji;
 • przewlekła choroba uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki, w tym indywidualnego nauczania;
 • brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej na II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej
  i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania;
 • niedojrzałość emocjonalna – lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się;
 • niedojrzałość fizyczna.
 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 2. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowanym w klasie programowo wyższej.
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca, następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
 4. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji
  z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji
  do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
 5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 6. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe
  od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do sprawdzianu. Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu nie dotyczy uczniów zwolnionych ze sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę regulują odrębne przepisy.
 8. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 9. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród.
 10. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.
 • po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej; wzory świadectw określają odrębne przepisy;
 • począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem;
 • do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Lubelskiego Kuratora Oświaty;
 • uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły;
 • uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
  i ponadwojewódzkim, wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny;
 • szkoła wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej; informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,
  w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej; informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym;
 • uczeń, który przystąpił do sprawdzianu, otrzymuje zaświadczenie;
 • szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania;
 • każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy; ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym
  przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły;
 • świadectwa, zaświadczenia i legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania;
 • szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń;
 • świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę;
 • na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych; na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis Dyrektora Szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową;
 • nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach; dokumenty, o których mowa, podlegają wymianie;
 • w przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, lub zaświadczenia uczeń może wystąpić odpowiednio do Dyrektora Szkoły lub komisji okręgowej z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu;
 • za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu; opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły;
 • za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu; opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły;
 • szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego;
 • na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły,
  w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

  1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –
   w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół,
  2. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
   lub środowiska szkolnego.
 1. Szkolny system  wychowania
 • na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Programu Wychowawczego Szkoły;
 • działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez Dyrektora Szkoły oraz pozostałych pracowników szkoły. Program Wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym;
 • kluczem do działalności wychowawczej szkoły jest oferta skierowana do uczniów
  oraz rodziców (prawnych opiekunów) zawarta w § 2 Misja Szkoły i Model Absolwenta. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli;
 • podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
 1. pracy nad sobą,
 2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa,
 3. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja,
 4. rozwoju samorządności,
 5. dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska,
 6. budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą,
 7. tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
 • społeczność szkolna opracowuje kanon postępowania wszystkich podmiotów szkoły, który określa jednoznacznie, co jest bezwzględnie nakazane i zakazane; jakie są i czego dotyczą obszary praw i swobód ucznia;
 • uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły; preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia;

uczeń:

 1. zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły,
 2. szanuje oraz akceptuje siebie i innych,
 3. umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie,
 4. zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem,
 5. posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów,
 6. jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
 7. zna, rozumie i realizuje w życiu:
 • zasady kultury bycia,
 • zasady skutecznego komunikowania się,
 • zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
 • akceptowany społecznie system wartości
 1. chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń,
 2. umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych,
 3. jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
 • w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny;
 • program wychowawcy klasy powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
 1. poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości,
 2. przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby,
 3. wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
 4. pomoc w tworzeniu systemu wartości,
 5. strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji
  w klasie:
 • adaptacja,
 • integracja,
 • przydział ról w klasie,
 • wewnątrzklasowy system norm postępowania,
 • określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,
 • kronika klasowa, strona internetowa itp.
 1. budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
 • wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
 • edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
 • kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów,
 • wspólne narady wychowawcze,
 • tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
 • aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,
 • szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”,
 1. strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne,
 2. promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia,
 3. preorientacja zawodowa.

 

ROZDZIAŁ VII

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA (DZIECKA)

 

 • 28

 

Prawa ucznia (dziecka)

 

 1. Społeczność szkolna.
  • członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób;
  • wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
 2. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.
 3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu
  na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
 4. Traktowanie członków społeczności szkolnej:
 • nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu;
 • żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego;
 • szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
 • nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.
 1. Uczeń (dziecko), zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, ma prawo do:
  • zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
  • opieki i takich warunków pobytu w szkole, które zapewniają bezpieczeństwo;
  • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;
  • swobodnego wyrażania swoich opinii związanych ze szkołą, gdy nie uwłacza to godności osobistej pracowników szkoły;
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
  • obiektywnej i jawnej i umotywowanej oceny osiągnięć edukacyjnych;
  • inicjatyw społecznych i obywatelskich – może należeć do wybranej przez siebie organizacji,
  • uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
  • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;
  • korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły;
  • wpływania na życie szkoły poprzez działanie w samorządzie uczniowskim,
   czy w organizacjach działających w szkole;
  • odpoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pisemnych prac domowych;
  • opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  • wolności religii i przekonań;
  • maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
  • indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
  • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
  • zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
  • realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
  • korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;
  • do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
  • być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego.
 2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
  • lekcje wychowania fizycznego lub informatyki umieszczone są w planie zajęć, jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
  • rodzice (prawni opiekunowie) ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły,
   w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 3. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli
  w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 4. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki
  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
 5. Uczniowie mają prawo (po uzgodnieniu z wychowawcą) do organizowania imprez klasowych i szkolnych. Wymagane jest zgłoszenie imprezy do Dyrektora Szkoły
  i przeprowadzenie jej w sposób kulturalny i bezpieczny pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela.
 6. Samowolne opuszczanie szkoły w czasie trwania wyżej wymienionych imprez jest niedozwolone.
 7. W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do nauczania indywidualnego.
 8. Uczeń (dziecko) ma prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału oraz do powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności.
 9. Uczeń (dziecko) ma prawo do poszanowania autonomii jego rodziny i nie ingerowania
  w nią bez uzasadnienia.
 10. Uczeń (dziecko) ma prawo do nietykalności fizycznej.

 

 • 29

 

Obowiązki ucznia (dziecka)

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:
 • zachowywać się w sposób godny młodego Polaka w szkole i poza nią;
 • pracować nad uzyskaniem ocen jak najwyższych na miarę swoich możliwości, dążyć do poszerzenia ich zakresu;
 • uczestniczyć aktywnie w zajęciach edukacyjnych;
 • sumiennie przygotowywać się do zajęć;
 • wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela;
 • uzupełniać braki wynikające z nieobecności;
 • właściwie zachowywać się w trakcie zajęć, nie przeszkadzając w pracy pozostałym uczniom i nauczycielowi;
 • dbać o honor i tradycje szkoły, godnie ją reprezentować;
 • szanować i chronić przekonania oraz własność innych;
 • dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
 • dbać o piękno mowy ojczystej;
 • okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkować się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego;
 • uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem w zajęciach szkolnych;
 • przeciwstawiać się przejawom agresji;
 • dbać o ład i porządek w szkole, o bezpieczeństwo;
 • przestrzegać regulaminów obowiązujących w pracowniach, świetlicy, bibliotece
  oraz w innych pomieszczeniach szkoły;
 • zostawiać okrycia wierzchnie w szatniach oraz zmieniać obuwie;
 • punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
 • nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych;
 • uczęszczać na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, sprawdzianu i sprawdzianu próbnego;
 • dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
 • pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe
  z przyczyn od nich niezależnych;
 • troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
 • przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.
 1. Uczeń (dziecko) nie może:
 • przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
  o podobnym działaniu;
 • wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 • wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
 • wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
 • spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych bez zgody nauczyciela;
 • rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy
  i zgody zainteresowanych;
 • używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych; w sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;
 • zapraszać obcych osób do szkoły ani na jej teren,
 • przebywać na terenie szkoły po skończonych lekcjach (wyjątek – uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną);
 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole.
 2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
 3. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają materialnie za szkody świadomie wyrządzone przez ucznia.
 4. Wszyscy uczniowie szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej tradycje.
 5. Uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły, boiska i placu zabaw po skończonych zajęciach bez opieki ich rodziców (prawnych opiekunów). Po skończonych zajęciach
  za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialni są ich rodzice (prawni opiekunowie).
 6. W ostatnim tygodniu nauki uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzenie rozliczenia potwierdza wychowawca klasy.
 7. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.
 8. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.
 • w ciągu wszystkich godzin lekcyjnych nauczyciele prowadzący zajęcia sprawdzają
  i odnotowują obecności uczniów w elektronicznym Dzienniku lekcyjnym;
 • uczniowie są zobowiązani do udziału w planowanych zajęciach edukacyjnych.
 1. Nieobecność uzasadniają tylko tak ważne przyczyny jak:
 • choroba ucznia, pobyt w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym, sanatorium;
 • badania specjalistyczne;
 • wypadki, którym uległ uczeń lub członek jego rodziny;
 • śmierć członka najbliższej rodziny lub osoby, z którą uczeń był związany emocjonalnie;
 • inne zdarzenia losowe (nagła poważna choroba w rodzinie, pożar, powódź).
 1. Inne przyczyny nieobecności uczniów są nieuzasadnione i nie będą usprawiedliwione. Decyzję, czy daną nieobecność uznać za uzasadnioną czy nie podejmuje wychowawca klasy.
 2. Uczeń (dziecko) nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły. W przypadku każdej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia wychowawca klasy zobowiązany jest do:
 • zdiagnozowania przyczyn nieobecności ucznia na podstawie wszelkich możliwych źródeł informacji;
 • zaplanowania działań na rzecz ograniczenia bądź wyeliminowania zjawiska;
 • wdrożenia zaplanowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania obecności ucznia;
 • oceny skuteczności podejmowanych działań.
 1. O przyczynach i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia (dziecka) rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować wychowawcę klasy (osobiście, telefonicznie lub pisemnie) niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn powodujących nieobecność lub najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych w danym dniu. Informacja telefoniczna powinna być przekazana do sekretariatu szkoły. Sekretarz szkoły przekazuje informację
  o nieobecności ucznia wychowawcy klasy.
 2. Nieobecności uczniów (dzieci) na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) dostarczonego najpóźniej w ciągu 3 dni po powrocie ucznia do szkoły, informującego
  o przyczynie nieobecności.
 3. Uczeń (dziecko) zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do tygodnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
 4. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
 5. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców (prawnych opiekunów) powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
 6. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia,
  jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 11.
 7. Na dłuższą nieobecność ucznia (dziecka) w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów0).
 8. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia (dziecko) z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego „zwolnienia z lekcji” podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) oraz po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu szkoły o takim zwolnieniu, zaś dziecko w oddziale przedszkolnym – tylko po osobistym odebraniu przez rodziców (prawnych opiekunów).
 9. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów (dzieci) w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły
  lub wicedyrektora.
 10. W przypadku naruszenia przez ucznia (dziecko) regulaminu wycieczki szkolnej zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz Dyrektora Szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.
 11. Za szkody wyrządzone w czasie wycieczki przez ucznia (dziecko) odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie).
 12. Skreślony.
 13. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia do końca danego roku szkolnego.
 14. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu                   w półroczu (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego
  na miesiąc przed końcem półrocza.
 15. Jeżeli nieobecność ucznia (dziecka) spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu, to jego frekwencji nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
 16. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń (dziecko) systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne lub przedszkolne, a tym samym
  nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki i obowiązku szkolnego.
 17. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy może udzielić uczniowi pisemnej nagany z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 40 godzin zajęć dydaktycznych.
 18. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy po opuszczeniu
  przez ucznia bez usprawiedliwienia kolejnych 15 godzin zajęć dydaktycznych (suma
  55 godzin) wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców (prawnych opiekunów).

 

 • 30

 

Strój szkolny

 

1.    Uczniowie (dzieci) mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd.
2.    Strój ucznia (dziecka) na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion i głębokich dekoltów.
3.    Fryzura powinna być schludna.
4.    Biżuteria nie może być wyzywająca, kolczyki winny być krótkie, dopuszczalne
są pierścionki i bransoletki.
5.    Nie wolno malować paznokci, włosów i oczu.
 1. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, ewentualnie ciemna sukienka, ciemny żakiet lub sweter, a dla chłopców biała koszula i ciemne spodnie.
 2. Dyrektor Szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio: Rady Rodziców
  i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił inny podmiot
  niż Samorząd Uczniowski – także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły stroju jednolitego.
 3. W przypadku wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów stroju jednolitego Dyrektor Szkoły może, w porozumieniu z Radą Rodziców, określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu
  na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 4. Uczeń (dziecko) winien dbać o schludny wygląd, przestrzegając zasad higieny osobistej
  oraz estetyki, a jego wygląd zewnętrzny nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

 

 • 31

 

Nagrody

 

 1. Wysokie osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim, okręgowym lub krajowym oraz w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej rejonowym odnotowuje się
  na świadectwie szkolnym.
 2. Za 100% frekwencję uczeń otrzymuje:
 • w I półroczu pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów i nauczycieli;
 • na koniec roku szkolnego nagrodę książkową.
  1. Nagradzanie uczniów.
 • uczeń może otrzymać nagrodę za:
 1. najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania,
 2. szczególnie wyróżniające się zachowanie,
 3. wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 4. stuprocentową frekwencję,
 5. aktywną działalność na rzecz klasy lub szkoły.
 • rodzaje nagród:
 1. pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,
 2. pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy,
 3. pochwała Dyrektora Szkoły wobec wszystkich uczniów szkoły,
 4. dyplom uznania,
 5. list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,
 6. nagroda rzeczowa,
 7. statuetka,
 8. wpis do złotej księgi
 9. reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
 10. wytypowanie do Pocztu Sztandarowego szkoły.
 11. W szkole przyznawany jest Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły.
 • we współzawodnictwie biorą udział wszystkie klasy w dwóch kategoriach:
 1. klasy I-III,
 2. klasy IV-VI,
 • klasy szóste nie biorą udziału we współzawodnictwie w drugim półroczu;
 • współzawodnictwo klas oceniane jest dwukrotnie w ciągu roku – po zakończeniu klasyfikacji półrocznej i rocznej; przy ocenie półrocznej sumuje się liczbę punktów zdobytych w I półroczu; przy ocenie rocznej sumuje się liczbę punktów zdobytych w II półroczu;
 • w ocenie klas uwzględnia się:
 1. średnią ocen klasy uzyskaną przy klasyfikacji (klasy IV-VI)
 2. liczbę osób ze średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobrym zachowaniem, (klasy IV-VI)
 3. liczbę uczniów wyróżniających się (klasy I-III)
 4. frekwencję
 5. udział w konkursach organizowanych w szkole oraz poza szkołą i w zawodach sportowych.
 6. dodaje się lub odejmuje punkty za wzorowe i naganne oceny zachowania oraz oceny niedostateczne (klasy IV-VI)
 • punkty mogą być odjęte czy dodane przez Dyrektora Szkoły w wyjątkowych sytuacjach, np. odjęte za otrzymanie nagany przez ucznia lub klasę;
 • zestawienie wyników rywalizacji o Puchar Dyrektora Szkoły sporządza wyznaczona przez Radę Pedagogiczną komisja na podstawie sprawozdań pisemnych złożonych przez
  organizatorów konkursów oraz wychowawców klas.
 • Zwycięskie klasy otrzymują dyplomy za trzy pierwsze miejsca i Puchary Przechodnie
  Dyrektora Szkoły za pierwsze miejsca:

  1. w kategorii klas I-III,
  2. w kategorii klas IV-VI.
 • Klasa, która trzy razy z rzędu otrzymała Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły otrzymuje nagrodę pieniężną – dofinansowanie do wycieczki klasowej.
 • Puchary Przechodnie Dyrektora Szkoły i dyplomy wręcza się klasom na apelach podsumowujących naukę w półroczach.
 • Wyniki współzawodnictwa klas, miejsca 1 – 5 wraz z punktacją cząstkową, umieszczane są na tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz na stronie internetowej szkoły.
 1. Każdego roku szkoła, na podstawie wniosków złożonych przez nauczycieli, typuje uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce i osiągających sukcesy
  w konkursach lub zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
  do nagrody „Złote pióro” przyznawanej przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska..
 2. Każdego roku szkoła przyznaje uczniom dyplomy, statuetki i nagrody za osiągnięcia sportowe, zgodnie z „Regulaminem nagradzania uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
  Marii Konopnickiej za osiągnięcia sportowe
  ”.

 

 • 32

 

Kary

 

 1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
 • nieprzestrzeganie zapisów Statutu Szkoły;
 • nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
 • posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
 • zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
 • wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.
 1. Rodzaje kar:
  • upomnienie wychowawcy klasy;
  • upomnienie Dyrektora Szkoły;
  • nagana Dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców (prawnych opiekunów);
  • nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych
   przez szkołę do momentu zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy;
  • nietypowanie ucznia do reprezentowania szkoły do momentu zniesienia kary
   przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
  • zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
  • przeniesienie do równoległej klasy;
  • przeniesienie do innej szkoły.
 2. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj
  i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się
  po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
 3. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 4. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
 5. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
 6. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą:
  • wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;
  • udzielenie upomnienia odnotowuje w elektronicznym Dzienniku lekcyjnym
  • wysłuchania dokonuje Dyrektor Szkoły;
  • czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;
  • z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: Dyrektor Szkoły, uczeń oraz wychowawca.
 7. O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Kary Dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców (prawnych opiekunów) podczas spotkania na  terenie  szkoły  w  terminie  wskazanym  przez Dyrektora Szkoły.
 9. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.
 10. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania
  oraz terminie i sposobie odwołania.
 11. Rodzicom (prawnym opiekunom) ukaranego ucznia przysługuje prawo wniesienia odwołania.
 12. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zastosowanej karze.
 13. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania;
 14. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
 15. Odwołanie rozpatruje powołana przez Dyrektora Szkoły komisja w składzie: wychowawca, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia, w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
 16. Decyzja komisji jest ostateczna.
 17. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
 18. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, pedagoga lub Samorządu Uczniowskiego.
 19. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia
  po roku nienagannego zachowania.
 20. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Lubelski Kurator Oświaty.
 21. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:
 • świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników szkoły;
 • rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
 • świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej
  lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
 • dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
 • kradzież;
 • wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
 • wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
 • stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
 • notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły, mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;
 • zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;
 • fałszowanie dokumentów szkolnych;
 • popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
 1. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Lubelskiego Kuratora Oświaty
  z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
 3. Procedura postępowania przy karnym przeniesieniu ucznia do innej szkoły:
 • podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia; jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor Szkoły niezwłocznie powiadamia organa ścigania;
 • Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej;
 • uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony; rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia; uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego;
 • wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej; podczas przedstawiania analizy wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność; wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych
  i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej itp.;
 • Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy;
 • Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły;
 • Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii; brak opinii Samorządu Uczniowskiego w terminie 7 dni
  od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej;
 • Dyrektor Szkoły kieruje sprawę do Lubelskiego Kuratora Oświaty;
 • Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice (prawni opiekunowie).
 • Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego
  w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 1. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia
  do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 p.a.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Nauczyciele szkoły

 

 • 33

 

Zadania i obowiązki nauczycieli

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci
  lub uczniów.
 2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
 • staranne i sumienne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych;
 • prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom i uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie dzieci i uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim dzieci i uczniów;
 • dbałość o środki dydaktyczne oraz sprzęt szkolny;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci uczniów, ich zdolności, zainteresowań,
  in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach;
 • bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkie dzieci
  i uczniów;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej, przestrzeganie przepisów i ustaleń Rady Pedagogicznej dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 • decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w prowadzeniu swoich zajęć edukacyjnych;

7a.) W sytuacji, gdy w szkole pracuje więcej niż jeden nauczyciel danego przedmiotu, wprowadza się zasadę kolegialnego wyboru podręcznika lub materiału edukacyjnego przez zespół nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne (np. zespół nauczycieli języka polskiego);

 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem
  oraz z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • kształcenie i wychowanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbanie o kształtowanie u dzieci i uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
  z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
  i światopoglądów;
 • prowadzenie Dziennika wychowawcy (opracowanego na wewnętrzne potrzeby szkoły),
  w którym rodzic (prawny opiekun) powinien wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka:
  w uroczystościach i imprezach organizowanych przez wychowawcę i nauczycieli uczących, lekcjach religii, zajęciach wyrównawczych, zajęciach przygotowujących
  do życia w rodzinie, zajęciach pozalekcyjnych, w imprezach sportowych i szkolnych,
  w wyjściach pozaszkolnych odbywających się na terenie miasta Biała Podlaska,
  na przetwarzanie danych osobowych;
 • czynny udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz nieujawnianie poruszanych
  na tych posiedzeniach spaw, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • godnego reprezentowanie zawodu nauczyciela; za uchybienia godności zawodu nauczyciela grozi odpowiedzialność dyscyplinarna;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka
  wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji
  i uzdolnień dziecka i ucznia;
 • prowadzenie zindywidualizowanej pracy z dzieckiem lub uczniem o specjalnych potrzebach na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 • wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o objęcie opieką zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecka lub ucznia w przypadkach, gdy podejmowane
  przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 • aktywny udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych, do których nauczyciel należy;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć)
  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka lub ucznia,
  u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
  w uczeniu się potwierdzone opinią poradni publicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności dzieci i uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców (prawnych opiekunów), o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej
  w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych dzieci i uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb dziecka i ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
 • współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
 • indywidualne kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci i uczniów;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, udział w lekcjach koleżeńskich, konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN, OKE lub inne instytucje w porozumieniu
  z Dyrektorem Szkoły, zgodnie ze szkolnym planem WDN;
 • aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, opieka nad dziećmi i uczniami skupionymi w organizacjach, kołach przedmiotowych, kołach zainteresowań lub innych formach organizacyjnych;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie Dyrektora Szkoły o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu pracy;
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów (np. Dziennika wychowawcy, Dziennika zajęć pozalekcyjnych), a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć;
 • kierowanie się w działaniach dobrem dziecka i ucznia, a także poszanowanie godności osobistej dziecka i ucznia;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
  po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
 • uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole.
 1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany do:
 • realizowania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
 • realizowania innych zajęć i wykonywania czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
  i zainteresowania dzieci i uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

  1. jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji Dyrektora Szkoły,
   z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
  2. jest obowiązany prowadzić zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się
   do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 • rejestrowania i rozliczania w okresach tygodniowych odpowiednio w elektronicznych Dziennikach lekcyjnych lub w Dziennikach zajęć działań wymienionych w pkt 1) i 2);
 • rejestrowania i rozliczania zajęć i czynności wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a)
  w okresach półrocznych w Dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
 • podejmowania działań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa dzieciom i uczniom, przy czym:
 1. jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę,
 2. jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu,
 3. jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych
  przez Dyrektora Szkoły, a w czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

 

 • 34

 

Zadania wychowawcy klasy

 

 1. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi
  i uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka i ucznia, proces jego uczenia się
  oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych dzieci i uczniów;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole dzieci
  lub uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

  1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać dzieci i uczniów z:
 • zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 • sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 • planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 • zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
  1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
   • bliższe poznanie dzieci lub uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
   • rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
   • wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
   • udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
   • tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
    i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
   • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
   • pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
   • organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
    i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
   • realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
   • czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy dzieci lub uczniów w klasie
    oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania
    w domu;
   • utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec dzieci i uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
   • rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
   • wdrażanie dzieci i uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego
    i efektywnego organizowania sobie pracy;
   • systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) dzieci i uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na dzieci i uczniów szczególnie uzdolnionych, jak
    i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie
    z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) przyczyn niepowodzeń dzieci i uczniów w nauce, pobudzanie dobrze
    i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie
    nad regularnym uczęszczaniem dzieci i uczniów na zajęcia lekcyjne;
   • badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
   • wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
   • podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
   • tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu,
    in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;
   • unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
   • tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych
    stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
   • wdrażanie dzieci i uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
   • współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci
    i uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
   • udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
  2. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania
   i motywowania wychowanków.
  3. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1)  prowadzi elektroniczny Dziennik lekcyjny, arkusze ocen, Dziennik wychowawcy;

2)  sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3)  nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

4) wypisuje świadectwa szkolne;

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz  szkolnych,  poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 1. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek opracować roczny program pracy wychowawczej z klasą, w oparciu o Program Wychowawczy SzkołySzkolny Program Profilaktyki oraz obowiązujące priorytety edukacyjne.
 2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka i ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez:
 • sprawowanie funkcji wychowawcy przez cały etap edukacji,
 • poznanie środowisk rodzinnych wychowanków dla ustalenia ich potrzeb opiekuńczo -wychowawczych,
 • ścisłą współpracę wychowawcy z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnianie z nimi oraz koordynowanie ich działań wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka; dotyczy to zarówno dzieci i uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami,
 • współpracę z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, którzy świadczą kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności, (także zdrowotnych)
  oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci i uczniów,
 • dostosowanie form spełniania zadań nauczyciela wychowawcy do wieku dzieci i uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
  1. Wychowawca w swej pracy może poprosić o pomoc Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną oraz wyspecjalizowane placówki i instytucje oświatowe.
  2. W uzasadnionych przypadkach rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie mogą poprosić Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy.
  3. Wychowawca klasy, podając umotywowane powody, może poprosić Dyrektora Szkoły
   o zwolnienie go z tej funkcji.
  4. Zadaniem wychowawcy oddziału przedszkolnego jest przeprowadzenie w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki
   w klasie I szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 

 • 35

 

Zespoły nauczycielskie

 

 1. W szkole działają zespoły nauczycielskie.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub powołany przez Dyrektora Szkoły
 3. Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy:
 • w szkole działają zespoły nauczycielskie: oddziałowe, wychowawcze, przedmiotowe, problemowo – zadaniowe, zespoły do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla każdego poziomu kształcenia;
 • wszystkie zebrania zespołów są protokołowane;
 • plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do 15 września,
  a dokumenty przekazane Dyrektorowi Szkoły.

  1. Zespoły oddziałowe.
 • liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym; zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale;
 • zadania zespołu to:
 1. ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału
  z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych oraz ewentualnego ich modyfikowania w razie potrzeby,
 2. korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych
  w trakcie realizacji i porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie badania
  osiągnięć uczniów,
 3. uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów w danym półroczu (nie więcej niż dwie prace w tygodniu),
 4. wnioskowanie do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opiekuńczych i profilaktycznych.
 5. Przeprowadzenie co najmniej czterech spotkań w ciągu roku szkolnego, w tym jednego we wrześniu z ewentualnym udziałem Rady Rodziców danego oddziału,
 6. pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.
  1. Zespoły wychowawcze.
 • w skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika; członkowie zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego,
  zaś koordynatorem wszelkich działań jest pedagog szkolny;
 • zadania zespołu to:
 1. analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z oczekiwaniami i   potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców (prawnych opiekunów) oraz uwzględniać założenia Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki,
 2. ocenianie efektów pracy wychowawczej,
 3. ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.
 • zespoły spotykają się co najmniej jeden raz w półroczu lub w razie zaistniałych problemów wychowawczych z inicjatywy pedagoga bądź Dyrektora Szkoły.
  1. Zespoły przedmiotowe
 • w szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
 1. nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
 2. edukacji wczesnoszkolnej;
 3. humanistyczny;
 4. matematyczno – informatyczno – techniczno – muzyczno – przyrodniczy,
 5. nauczycieli języków obcych;
 6. nauczycieli religii;
 7. nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli przedmiotów artystycznych;
 8. wychowania fizycznego,
 9. wychowawców świetlicy.
 • zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny;
 • każdy z nauczycieli należy co najmniej do jednego zespołu przedmiotowego;
 • zadania zespołu to:
 1. ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników,
 2. zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki, zawody,
 3. ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz opracowanie ich wyników,
 4. nadzorowanie przygotowań uczniów do konkursów, zawodów, sprawdzianu,
 5. udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.
 • zespoły przedmiotowe spotykają się, co najmniej cztery razy w półroczu; pierwsze zebranie zespołu odbywa się na początku września; ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić ewaluację podejmowanych działań, organizację pracy w następnym roku szkolnym i odbyć się z udziałem Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora.
  1. Zespoły problemowe
 • zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły;
 • pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany
  przez Dyrektora Szkoły;
 • przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań.
  • Zasady pracy oraz zadania Zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej opisane są w rozdziale IV Statutu Szkoły.

 

 • 36

 

Wicedyrektorzy i inni pracownicy szkoły

 

 1. Stanowiska wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, przypadkach
  uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego.
 2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego Dyrektor Szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.
 3. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów, w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska, określa Dyrektor Szkoły.
 4. Zakres obowiązków wicedyrektorów opisany został w § 13 Statutu Szkoły. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 6. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
 • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 • złożenie oświadczenia, przez pracowników na stanowiskach urzędniczych, o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
 • złożenie przez pracownika na stanowisku urzędniczym, na życzenie Dyrektora Szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.
 1. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy ujęte są w Regulaminie Organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
 2. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej obowiązuje Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
 3. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych
  w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.
 4. Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga i logopedy ujęte są odpowiednio w § 8 niniejszego statutu.
 5. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły

 

ROZDZIAŁ IX

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 • 37

 

Zespoły oddziałowe i międzyoddziałowe

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.
 2. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym i w klasach I – VI ustalana jest w oparciu
  o aktualne na dany rok szkolny przepisy prawa i Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje szkoły.
 4. Zajęcia w szkole prowadzone są:
 • w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min; dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 • w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału
  na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
 • w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia wychowania fizycznego,
 • w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z języka obcego, specjalistyczne zajęcia z wychowania fizycznego;
 • w toku nauczania indywidualnego;
 • w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 • w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
 • w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia języka polskiego dla cudzoziemców, inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia; dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z wychowania fizycznego (2 godz.);
 • w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo – wypoczynkowe w okresie ferii letnich.
 1. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.4.
 2. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień
  i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje
  w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów
  i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli.

 

 • 38

 

Organizacja pracy z uczniami

 

 

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci: 
 • w roku szkolnym 2014/2015:
 1. dzieci urodzone w 2007 r. (7 – letnie);
 2. dzieci urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
  (6 – letnie);
 3. na wniosek rodziców – dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r.
  do 31 grudnia 2008 r., objęte rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego
  (6 – letnie);
 • w roku szkolnym 2015/2016:
 1. dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015.
 • od roku szkolnego 2016/2017 – obligatoryjnie wszystkie dzieci mieszkające
  w obwodzie szkoły, które w danym roku ukończyły 6 lat.

1a. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.          Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem.

1b. Skreślony.

1c. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech szkół.

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2a. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2b. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najlepszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziców.

2c. Ustala się następujące kryteria postępowania rekrutacyjnego wraz z punktacją:

 • Ukończenie przez dziecko oddziału przedszkolnego w danej szkole – 10pkt;
 • Posiadanie starszego rodzeństwa uczącego się w danej szkole – 8 pkt;
 • Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w pobliżu szkoły – 6 pkt;
 • Krewni wspierający wychowanie dziecka(dziadkowie) mieszkają w pobliżu szkoły – 4 pkt.

2d. Skreślony.

2e Do końca lutego każdego roku szkolnego dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości kryteria rekrutacyjne dostępne w siedzibie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

2f. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują terminy wyznaczone przez organ prowadzący. Wniosek o przyjęcie kandydata można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony https://naborsp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska lub poprzez stronę internetową szkoły”.

Tabelkę usunięto

2g. W postępowaniu rekrutacyjnym wymagane są następujące dokumenty dostępne
na stronie internetowej www.sp3-bialapodlaska.pl  i w sekretariacie szkoły:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej;
 2. Wniosek kandydata – dziecko spoza obwodu szkoły;
 3. Skreślony.
 4. Potwierdzenie woli rodziców uczęszczania dziecka do klasy pierwszej wybranej szkoły. 

2h. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej
o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.                                                                

2i. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

2j. Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej
po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2k. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż
do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.

2l. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

2ł. O przyjęciu dziecka do szkoły do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

2m. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole, odpowiedniej opieki, odżywiania rodzic/ prawny opiekun dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

2n. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.

2o. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu
albo niezakwalifikowaniu kandydata.

2p. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

2r. Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie danej szkoły. Rodzice, którzy wypełnili wniosek poprzez Internet, mogą za jego pomocą sprawdzić wyniki rekrutacji. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

2s. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 1. Rekrutacja uczniów do klas o profilu sportowym i usportowionych odbywa się zgodnie
  z Regulaminem rekrutacji do klas usportowionych.
 2. Warunki i tryb przechodzenia uczniów do szkoły z innych szkół regulują odrębne przepisy.
 3. Uczniowie klas czwartych w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych
  przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu
  przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, po uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły.
 4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1., mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
 • zajęć sportowych;
 • zajęć rekreacyjno – zdrowotnych;
 • zajęć tanecznych;
 • aktywnych form turystyki.
 1. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
  w formie zajęć określonych w ust.3 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.
 2. Zapisy ust 2 – 4 nie mają zastosowania w klasie usportowionej i o profilu sportowym.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 4. Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy
  w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że od 1 września 2012 r. liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
 5. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych zajęcia prowadzone są
  w grupach oddziałowych liczących nie więcej niż 24 uczniów.
 6. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt
  i chłopców.
 7. W szkole może być utworzony, za zgodą organu prowadzącego, oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 8. Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas
  na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.
 9. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia
  z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
 11. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 13, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 12. Zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego
  i odpowiedzialnego rodzicielstwa nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 13. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po spełnieniu warunków:
 • lekcje wychowania fizycznego, informatyki, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
 • rodzice (prawni opiekunowie) ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły,
  w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy
  przy komputerze na zajęciach informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego
  lub informatyki lub po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków,
  na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.
 4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp do treści,
  które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
 5. Indywidualny tok nauki (ITN).
 • szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki – ITN;
 • uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
 1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,
 2. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku.
 • indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki;
 • zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone
  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach –
  po śródrocznej klasyfikacji;
 • uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy;
 • uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego;
 • z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
 1. uczeń – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
 2. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 • wniosek składa się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach
  i osiągnięciach ucznia;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą;
 • w pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń;
 • po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 8) Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 • Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 • w przypadku zezwolenia na ITN umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego;
 • zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny;
 • uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować;
 • uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie;
 • uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia
  w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie;
 • uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych,
 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym półroczu lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych
  z nauczycielem,
 3. konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo
  lub 2 godzin co dwa tygodnie;
 • rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania;
 • uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem;
 • kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą;
 • decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia;
 • do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane
  w ITN;
 • na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami; informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”;
 1. Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych:
 • Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej;
 • zajęcia, o których mowa w punkcie 1) mogą mięć różne formy – w szczególności mogą dotyczyć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu j lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze;
 • w każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej
  lub międzyoddziałowej Dyrektor Szkoły lub upoważniony wicedyrektor powołują koordynatora zajęć;
 • zadaniem koordynatora jest w szczególności:
 1. opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych w warunkach organizacyjnych szkoły;
 2. bieżąca kontrola realizacji zajęć,
 3. prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć,
 4. współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych lub międzyklasowych,
 5. kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do elektronicznych Dzienników lekcyjnych,
 • w przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddzialowej lub międzyklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.
 • Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych.

 

 • 39

 

Organizacja nauczania

 

 1. Rok szkolny składa się z dwóch półroczy:
 • pierwsze – od IX do I,
 • drugie – od II do VI.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy szkoły.
 2. W każdym dniu jest przerwa 20 minutowa oraz 15 minutowa, pozostałe przerwy  są 10 minutowe.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący
  te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, zgodnie z ramowym planem nauczania.
 4. Planowanie pracy nauczyciela oparte jest na programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania ogólnego dopuszczonych przez MEN, opracowanych
  lub zmodyfikowanych przez nauczycieli i dopuszczonych do użytku przez Dyrektora Szkoły oraz opracowanych na ich podstawie rocznych planach nauczania.
 5. Program oraz podręcznik wybiera nauczyciel. Wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik przedstawia Radzie Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, ustala w drodze uchwały, odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 6. Dyrektor zatwierdza zestawy programów nauczania i podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca.

 

 • 40

 

Zajęcia dodatkowe

 

 1. Zajęcia dodatkowe:
 • mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych
  poza lekcjami;
 • organizuje szkoła, jeżeli posiada na to środki finansowe.

 

 • 41

 

Praca szkoły

 

 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada:
 • 23 sale lekcyjne;
 • bibliotekę;
 • czytelnię multimedialną;
 • dwie pracownie komputerowe z 21 i 27 stanowiskami;
 • halę sportową;
 • salę gimnastyczną;
 • salę gimnastyki korekcyjnej;
 • świetlicę;
 • gabinet medyczny;
 • salę do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;
 • salę logopedyczną;
 • plac zabaw zbudowany w ramach projektu „Radosna szkoła”.
 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
 3. Arkusz organizacji szkoły jest opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Organ prowadzący szkołę winien zatwierdzić go do 25 maja danego roku.
 4. Arkusz organizacji szkoły zawiera:
 • liczbę pracowników szkoły wraz z liczbą stanowisk kierowniczych;
 • kierownicze stanowiska urzędnicze:
 1. główny księgowy,
 2. kierownik gospodarczy,
 • stanowiska urzędnicze:
 1. specjalista d/s finansowych,
 2. specjalista d/s kadr,
 3. sekretarz szkoły,
 • stanowiska pracownicze:
 1. konserwator,
 2. pomoc kuchenna,
 3. dozorca,
 4. woźna,
 • ogólną liczbę zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych
  przez organ prowadzący szkołę; do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem Dyrektora Szkoły i wicedyrektorów oraz nauczycieli oddziału przedszkolnego, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN;
 • liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego oraz liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych
  oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor Szkoły,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 2. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony
  z uwzględnieniem tych przepisów.
 3. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki:
 • szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 • w szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:
 1. Dziennik wychowawczy klasy,
 2. Dziennik zajęć pozalekcyjnych,
 3. Dziennik zajęć pozalekcyjnych, dokumentujący realizację godzin wg art.42 KN,
 4. dziennik zajęć dokumentujący realizację wybranych 2 godz. Wychowania fizycznego.
 • Dziennik wychowawczy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku wychowawczym klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach;
 • Dziennik wychowawczy klasy zawiera:
 1. listę uczniów w oddziale,
 2. plan pracy wychowawczej na I i II półrocze,
 3. sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego
  w poszczególnych okresach szkolnych,
 4. życzenie rodziców (prawnych opiekunów) o organizację nauki religii/etyki,
 5. sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia
  w rodzinie,
 6. zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych ucznia,
 7. zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej przez szkołę,
 8. zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział ucznia w zawodach, wycieczkach
  i imprezach organizowanych na terenie miasta Biała Podlaska,
 9. tematykę zebrań z rodzicami,
 10. listę obecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach,
 11. kontakty indywidualne z rodzicami (prawnymi opiekunami),
 12. karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów,
 13. karty samooceny zachowania ucznia,
 14. karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy,
 15. przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych.
 • Dziennik wychowawczy przechowywany jest w pokoju nauczycielskim ;
 • Dziennik wychowawczy podlega archiwizacji wg zasad dla grupy B – 3;
 • Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 ust. 2 pkt 2 prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole;
 • Dziennik zajęć pozalekcyjnych, o którym mowa w pkt.7) zawiera:
  1. imię i nazwisko nauczyciela,
  2. wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych półroczach,
  3. dokumentacje potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:
   • kółka zainteresowań, z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, tematyką poszczególnych zajęć,
   • zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym, z tematyką zajęć,
   • listę uczniów,
   • zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką
  4. rozliczenie półroczne zrealizowanych godzin,
  5. wyniki ewaluacji,
  6. potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 • Dziennik wychowawczy i Dziennik zajęć pozalekcyjnych są własnością szkoły;
 1. Działalność innowacyjna i eksperymentalna:
 • w szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne;
 • uchwałę w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  szkole  podejmuje  Rada  Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Rodziców;
 • przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1), nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
 1. Praktyki studenckie:
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą;
 • koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę;
 • za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły.
 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

 • 42

 

Obowiązek szkolny

 

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym,
  w którym kończy ono siedem lat (od 2015 roku – 6 lat) i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor Szkoły, w obwodzie
  której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określić warunki jego realizacji. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz do oddziału przedszkolnego;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 • zapewnienie dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu wydanym przez Dyrektora Szkoły;
 • informowania, w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole;
 • zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek przedszkolny poza oddziałem przedszkolnym, właściwych warunków realizacji treści wychowania przedszkolnego.
 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed pierwszym września kończy sześć lat (od 01.09.2014 -pięć lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej) i odbyło roczne przygotowanie przedszkolne lub otrzymało pozytywną opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Decyzję taką podejmuje Dyrektor Szkoły.
 2. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy dziesięć lat.
 4. Niespełnienie obowiązku szkolnego powoduje egzekucję w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca
  na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole lub w oddziale przedszkolnym organizowanym w szkole.
 5. W razie stwierdzenia niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez dziecko, Dyrektor Szkoły kieruje do jego rodziców (prawnych opiekunów) upomnienie, zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny
  nie jest realizowany oraz wezwanie do posłania dziecka do oddziału przedszkolnego
  lub szkoły z wyznaczeniem terminu i informacją, że niespełnianie tego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
 6. Skreślony.
 7. Skreślony.
 8. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
 • świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
 • pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, w przypadku ucznia,
  który obowiązek szkolny realizuje poza szkołą;
 • świadectwa (zaświadczenia) wydanego prze szkołę za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 1. Do szkoły są przyjmowane osoby niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi szkolnemu na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich,
  jeżeli legitymują się zalegalizowanym świadectwem stwierdzającym ukończenie szkoły za granicą, które uprawnia do podjęcia takiej nauki w kraju wydania, uznanym zgodnie
  z odrębnymi przepisami za równoważne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej, a także innymi dokumentami umożliwiającymi zakwalifikowanie cudzoziemca do odpowiedniej klasy.
 2. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedstawić wyżej wymienionych dokumentów,
  o przyjęciu i zakwalifikowaniu ucznia cudzoziemca do odpowiedniej klasy decyduje Dyrektor Szkoły. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 13, przeprowadza się
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
 4. Dyrektor Szkoły informuje organ prowadzący o liczbie cudzoziemców korzystających z nauki na warunkach dotyczących obywateli polskich. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.
 5. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia.
 6. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się
  w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie
  na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:
 • uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego;
 • kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się
  w poprzedniej szkole;
 • uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.
 1. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego,
  jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, a w przypadku, gdy Dyrektor Szkoły
  nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony
  przez dyrektora innej szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej.
 3. Przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkolnym wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
 4. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły sprawuje Dyrektor Szkoły.
 5. Szkoła prowadzi Księgę ewidencji uczniów, w której corocznie odnotowuje się informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego w tej lub innej szkole, informację
  o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą na podstawie zezwolenia wydanego
  przez Dyrektora Szkoły oraz odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji, na podstawie której nastąpiło odroczenie.
 6. Do Księgi ewidencji uczniów wpisuje się, według roku urodzenia, imię (imiona)
  i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona
  i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) ich adresy zamieszkania oraz nr PESEL ucznia, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której go przyjęto.
  Tu odnotowuje się także datę ukończenia szkoły albo datę opuszczenia jej przez dziecko.
 7. Wpisów w Księdze ewidencji uczniów i Księdze uczniów dokonuje się na podstawie dokumentów tożsamości rodziców (prawnych opiekunów), innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły.

 

 • 43

 

Religia/etyka

 

 1. Religia jest przedmiotem nieobowiązkowym.
 2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne.
 3. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, ale nie przyjmuje obowiązków wychowawcy.
 4. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii prowadzi Dyrektor Szkoły.
 5. Uczniowi, począwszy od klasy IV, który uczęszczał na religię/etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczną ocenę z tego przedmiotu, wpływającą na promocję do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
 6. Uczniowie nieuczęszczający na lekcję religii objęci są zajęciami opiekuńczo –wychowawczymi lub uczestniczą, o ile są takie możliwości, w zajęciach z etyki.

 

 • 44

 

Biblioteka szkolna

 

 1. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
 2. Biblioteka szkolna służy do realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły, wspierania potrzeb i zainteresowań uczniów, warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów)
  oraz wzbogacaniu wiedzy o regionie.
 3. W skład biblioteki szkolnej wchodzi wypożyczalnia i czytelnia z dostępnym
  dla wszystkich czytelników Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
  w którym użytkownik ma prawo do:
 • przeszukiwania księgozbioru biblioteki;
 • korzystania z zasobów Internetu do celów wyłącznie edukacyjnych;
 • korzystania z wydawnictw multimedialnych znajdujących się w bibliotece;
 • pracy w programie Microsoft Office 2003;
 • kopiowania informacji na nośniki CD/DVD dostępnych wyłącznie w bibliotece.
 1. Biblioteka szkolna:
 • służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;
 • tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia
  u uczniów nawyk czytania i uczenia się;
 • organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną;
 • wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • wprowadza do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.
 • Warunki korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z dotacji określa regulamin – ,,Szczegółowe warunki wypożyczenia podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej( w ramach dotacji celowej) ”.
 1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
 • udostępnianie zbiorów w wypożyczalni w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych;
 • udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych;
 • poradnictwo w doborze lektury;
 • zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji;
 • udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb;
 • prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej
  oraz związany z nią indywidualny instruktaż;
 • współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;
 • udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki;
 • indywidualne kontakty z uczniami;
 • wprowadzenie do odbioru nośników informacji rozpowszechnianych przez media;
 • praca z łącznikami klasowymi;
 • informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów;
 • gromadzenie, ewidencja, opracowywanie i selekcja zbiorów;
 • prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, teczki tematyczne, itp.);
 • troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;
 • gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji;
 • prowadzenie ewidencji zbiorów;
 • klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów;
 • organizowanie warsztatu działalności informacyjnej;
 • prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;
 • planowanie pracy: opracowywanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki
  oraz terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych;
 • składanie do Dyrektora Szkoły półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole;
 • uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;
 • odpowiedzialność za stan i prowadzenie zbiorów;
 • współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 • korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
 1. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.
 2. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki i medioteki
 3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

 

 • 45

 

Świetlica i stołówka szkolna

 

 1. W szkole działa świetlica szkolna.
 2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, których rodzice nie mogą zapewnić opieki
  w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz dzieci wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.
 3. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów potrzebujących opieki.
 4. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na prośbę rodziców (prawnych opiekunów)
  na podstawie karty zgłoszeń oraz na prośbę Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.
 5. Świetlica jest czynna w dni, w których w szkole odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze – opiekuńcze lub wychowawczo – opiekuńcze.
 6. Świetlica jest czynna od 7.30 do 16.30.
 7. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej, tryb i warunki przeprowadzania zajęć określa Regulamin świetlicy.
 8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i rodzicami (prawnymi opiekunami), rozwijając zainteresowania
  i uzdolnienia dzieci. Otaczają opieką dzieci z rodzin patologicznych lub niewydolnych wychowawczo, a także pomagają w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych.
 9. Pracownikami świetlicy są nauczyciele wychowawcy.
 10. Obowiązki nauczycieli wychowawców świetlicy:
 • zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej;
 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce, wyrównywanie braków dydaktycznych;
 • działania mające na celu podniesienie samooceny uczniów i radzenia sobie ze stresem;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizowanie zajęć w tym zakresie;
 • dbanie o wystrój świetlicy;
 • współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), nauczycielami i wychowawcami klas;
 • przestrzeganie przepisów sanitarno – higienicznych;
 • wyrabianie nawyków kulturalnego spożywania posiłków;
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
 • opieka nad dziećmi korzystającymi ze stołówki szkolnej;
 • realizacja zadań w ramach programu Szklanka mleka;
 • realizacja zadań w ramach programu Owoce w szkole.
 1. Dokumentacja świetlicy to:
 • roczny plan pracy grup wychowawczych,
 • dziennik zajęć,
 • karty zgłoszeń dzieci,
 • regulamin świetlicy.
 1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę. Korzystanie
  z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej ustala Dyrektor Szkoły.
 4. Organ prowadzący szkołę, bądź upoważniony przez organ Dyrektor Szkoły, może zwolnić rodziców (prawnych opiekunów) albo ucznia z całości lub części opłat
  w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 5. Obiady finansowane przez MOPS lub sponsorów przyznawane są na podstawie oświadczeń rodziców (prawnych opiekunów) o dochodach i opinii pedagoga szkolnego.

 

 • 46

 

Współpraca szkoły z instytucjami działającymi na rzecz edukacji i środowiskiem lokalnym

 

 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Białej Podlaskiej.
 2. Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną polega w szczególności na:
  • diagnozowaniu środowiska ucznia;
  • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniami
   i możliwości ich zaspokojenia;
  • rozpoznawaniu trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
  • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
  • podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki, a także wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
  • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
   i rodziców (prawnych opiekunów);
  • wspieraniu rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli;
  • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 3. Zadania te są realizowane we współpracy z:
 • rodzicami (prawnymi opiekunami) ;
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 • poradniami specjalistycznymi;
 • sądem rodzinnym.
 1. Szkoła realizuje zadania statutowe, współpracując z:
 • Policją;
 • Strażą Pożarną;
 • Sądem Rejonowym w Białej Podlaskiej;
 • Kinem „Merkury”;
 • Muzeum Południowego Podlasia;
 • Bialskim Centrum Kultury;
 • bibliotekami publicznymi działającymi na terenie miasta Biała Podlaska;
 • świetlicami środowiskowymi działającymi na terenie miasta Biała Podlaska.
 • klubami sportowymi;
 • uczelniami;
 • parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
 • organizacjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci rodziny
  i oświaty;
 • instytucjami wspierającymi działalność statutową szkoły;
 • Stowarzyszeniem Przyjaciół i Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 3
  M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej.

 

 • 47

 

Współpraca szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami)

 

 1. Nauczyciele wspomagają rodziców (prawnych opiekunów) i współdziałają ze sobą i nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.
 3. Współdziałanie gwarantuje rodzicom (prawnym opiekunom) prawo do:
  • znajomości działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły;
  • uzyskiwania bieżących informacji na temat dziecka;
  • znajomości przepisów prawa szkolnego;
  • wyrażania swoich opinii odnośnie pracy szkoły;
  • korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka.
 4. Formy współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami).
  • współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami):
   1. zapoznawanie rodziców (prawnych opiekunów) za pośrednictwem wychowawców klas z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacją szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi
    na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy I,
   2. udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców (prawnych opiekunów) o pracy szkoły,
   3. przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań
    z rodzicami (prawnymi opiekunami),
   4. rozpatrywanie wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) indywidualnych spraw uczniowskich.
  • współdziałanie w zakresie:
 5. doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
 6. poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły,
 7. zapewnienia pomocy materialnej uczniom.
  • wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy szkoły bezpośrednio przez członków dyrekcji:
 1. za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,
 2. za pośrednictwem Rady Rodziców.
 1. Formy współdziałania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli:
 • rozmowy indywidualne z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;
 • spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły;
 • przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;
 • ustalenie form pomocy;
 • wprowadzenie rodziców (prawnych opiekunów) w system pracy wychowawczej
  w klasie i szkole;
 • wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców (prawnych opiekunów), współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;
 • omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły;
 • zapraszanie rodziców (prawnych opiekunów) do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);
 • udział rodziców (prawnych opiekunów) w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, zabawach uczniowskich, imprezach sportowych;
 • zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów.
 • Indywidualne kontakty:
 1. indywidualne rozmowy (np.: podczas dyżurów nauczycielskich w ramach „otwartych drzwi”);
 2. wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
 3. kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych
  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,
 4. udział rodziców (prawnych opiekunów) w wychowawczych lekcjach otwartych,
 5. udzielanie rodzicom (prawnym opiekunom) pomocy pedagogicznej, kierowanie,
  za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), do poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 6. obowiązkowe informowanie rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawcę,
  po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej
  z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
 • Kontakty pośrednie
  1. rozmowa telefoniczna,
  2. korespondencja listowna (z uwagami, z gratulacjami),
  3. adnotacja w zeszycie przedmiotowym.
 • Udział rodziców (prawnych opiekunów) w organizacji imprez szkolnych i klasowych.

 

IX a. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 • 48.

Postanowienia ogólne

 1. Siedzibą Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej jest budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej przy ul. Sportowej 7.
 2. Nazwa używana w pełnym brzmieniu: Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej
  nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
 3. Oddział Przedszkolny jest przedszkolem publicznym, tzn. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie, na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której czas realizacji wynosi co najmniej 25 godzin.

 

 • 49.

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

 1. Celem oddziału przedszkolnego jest:
 • Opieka nad dziećmi podlegającymi obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu
  i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego ich rozwoju;
 • Stymulowanie rozwoju wychowanka;
 • Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka;
 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

 

 1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:
 • Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia bezpieczeństwa
  oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;
 • Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 • Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych;
 • Integrowanie treści edukacyjnych;
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
 • Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu udzielenia pomocy specjalistycznej;
 • Zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
  i religijnej;
 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zabaw poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki).
 • Oddział przedszkolny organizuje dla dzieci lekcje religii i języka angielskiego. Dzieci nieuczęszczające na religię mają w tym czasie zapewnioną opiekę nauczyciela;
 • W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców
  lub prawnych opiekunów obowiązku przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego, zgodnie z obowiązującym regulaminem oddziału przedszkolnego..
 • 50.

Organy oddziału przedszkolnego

 1. Organami oddziału przedszkolnego są:
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
 • Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
 • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
 1. Szczegółowe kompetencje tych organów zawiera Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
 • 51.

Organizacja oddziału przedszkolnego

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora.
 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 3. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:
 • liczbę pracowników,
 • czas pracy oddziału przedszkolnego,
 • ogólna liczba godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
 • 52.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób.
 3. Do oddziału przedszkolnego, o ile są wolne miejsca, mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły na pisemną prośbę rodziców i za zgodą dyrektora.

 

 • 53.
 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym:
  • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
  • co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci -1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie szkolnym, w parku itp. (organizowane tam są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),
  • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  • pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)
 2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawy programowe
  oraz realizację współczesnych koncepcji dydaktycznych.
 3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 4. Czas trwania religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzone dwa razy takie zajęcia.
 5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.
 • 54.
 1. Organizację pracy oddziału przedszkolnego, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych  określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę oraz na godziny posiłków.
 • 55.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym są obowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku;
 1. Niespełnianie  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji
  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym
 • 56.

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
 2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności
  i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
 3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.
 4. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość.
 5. Nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym jest możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka
  do nauki w szkole.
 6. W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
 7. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu swoich wychowanków.
 8. Nauczyciel planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym.
 9. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
  ze strony dyrektora i rady pedagogicznej.
 10. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 11. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.
 12. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz w miarę potrzeb spotkania indywidualne.
 13. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania
  i statutem oddziału przedszkolnego.
 14. Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę pedagogiczną, rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 15. Nauczyciel obowiązany jest:
 • rzetelnie realizować  zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem
  oraz podstawowymi funkcjami oddziału przedszkolnego: dydaktyczną, wychowawczą
  i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
  w czasie zajęć organizowanych przez szkolę;
 • wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia, szacunku i tolerancji
  dla każdego człowieka;
 • dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
  i światopoglądów.
 • 57.

Wychowankowie oddziału przedszkolnego

 1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci od 5 roku życia. Do oddziału przedszkolnego, jeśli są wolne miejsca, mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu
  na pisemną prośbę rodziców i za zgodą dyrektora.
 2. Dziecko w przedszkolu ma  prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka
  a w szczególności do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania własności,
 • opieki, ochrony i ubezpieczenia,
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji jego osoby,
 • pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 • 58.

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 1. Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3
  M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej przyjmowane są dzieci w wieku od 5 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej przyjmuje się dzieci na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w wieku 5 lat (urodzone w 2009 r.) objęte rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego;
 • Skreślony.
 1. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku.
 2. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego rozpoczyna się na podstawie wniosku – zgłoszenia dziecka przez rodziców zapisujących dziecko do oddziału przedszkolnego. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły sp3-bialapodlaska.pl oraz https://naborp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska
 4. Rodzice/prawni opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo i dokładnie wypełniony wniosek.
 5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które wymagają szczególnego wsparcia państwa i spełniają największą liczbę kryteriów. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
 • dzieci z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci);
 • dzieci niepełnosprawne;
 • dzieci niepełnosprawnego rodzica lub rodziców;
 • dzieci z niepełnosprawnym rodzeństwem;
 • objęte pieczą zastępczą;
 • dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci.
 1. Spełnianie wybranych kryteriów potwierdza się oświadczeniem, umieszczonym we wniosku.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 3. Ustala się niżej wymienione kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydatów do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej:

1)rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu lub pobierają naukę w systemie dziennym: a)obydwoje rodzice – 4 punkty, b)jedno z rodziców – 2 punkty;                          2)kandydat ubiega się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły podstawowej miejsca zamieszkania – 2 punkty;                                               3)rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego oddziału przedszkolnego – 2 punkty;                                                                                                                                          4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do funkcjonującej danej  szkoły – 2 punkty; 5)miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty,                   o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., poz. 1456, z późn. zm.) – 2 punkty.

 1. Spełnianie przez kandydata kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego jest potwierdzane oświadczeniem umieszczonym we wniosku.
 2. Sposoby przeliczania punktów przy przyjęciu do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej:
 • punkty uzyskane za poszczególne kryteria sumuje się;
 • w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech szkół, określając kolejność wybranych szkół, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 2. 1 Do końca lutego każdego roku szkolnego dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości kryteria rekrutacyjne dostępne w siedzibie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.
 3. W rekrutacji do oddziału przedszkolnego obowiązują terminy określone przez organ prowadzący.

Tabelkę usunięto

16.Wymagana w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej szkoły www.sp3-bialapodlaska.pl; w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej pod adresem: https://naborp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska.

 • Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Miasto Biała Podlaska od 1 września 2015 r.
 • Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.
 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
  oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż
  do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole, odpowiedniej opieki, odżywiania rodzic/ prawny opiekun dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego
  za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.
 5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 6. 22. Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły. Rodzice, którzy wypełnili wniosek poprzez Internet, mogą za jego pomocą sprawdzić wyniki rekrutacji. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

 

ROZDZIAŁ X

 

Przepisy końcowe

 

 • 59.

 

Zasady wprowadzania zmian do Statutu Szkoły

 

 1. Rada Pedagogiczna nowelizuje Statut Szkoły w następujących przypadkach:
 • społeczność szkolna dojrzała do zmian, które chce wpisać w Statut Szkoły;
 • jeden z organów szkoły wnioskuje zmiany, które usprawnią organizację pracy szkoły;
 • stosowne zarządzenie wydał organ kontrolny;
 • nowelizowane jest prawo oświatowe.
 1. Zmiany wprowadzane do Statutu Szkoły ujmuje się w formie uchwały.
 2. Czynności nad opracowaniem projektu uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły przeprowadza zespół do spraw nowelizacji Statutu Szkoły.
 3. Po dwóch nowelizacjach Statutu Szkoły w formie uchwał upoważnia się Dyrektora Szkoły do opublikowania go w postaci tekstu jednolitego.
 4. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) Statutu Szkoły.
 • zmiany (nowelizacja) w Statucie Szkoły mogą być wprowadzane na wniosek:
  1. organów szkoły,
  2. organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  3. w przypadku zmiany przepisów.
 1. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do Statutu Szkoły jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
 2. O zmianach (nowelizacji) w Statucie Szkoły Dyrektor Szkoły powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Szkoła publikuje tekst jednolity Statutu Szkoły najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie obwieszczenia.
 • 60.

 

Ceremoniał szkolny i przepisy ogólne

 

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.
 3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych.
 4. Ceremoniał szkolny.
 • szkoła ma własny hymn, sztandar, patrona i logo;
 • szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:
 1. Inauguracja roku szkolnego,
 2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych,
 3. Dzień Edukacji Narodowej,
 4. Dzień Papieski,
 5. Święto Niepodległości,
 6. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia,
 7. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 8. Dzień Patrona Szkoły,
 9. Dzień Sportu,
 10. Pożegnanie absolwentów,
 11. Zakończenie roku szkolnego.
  • odświętny strój obowiązuje społeczność szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.

 

Uchwałą rady pedagogicznej z dnia 23 lutego 2012 r. przyjęto do stosowania.

 

Statut Szkoły uchwalony                                                             …………………………. Przez Radę Pedagogiczną w dniu 23 lutego 2012 roku                             dyrektor

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial