Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Szkoła kopalnią diamentów

Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

 

Termin realizacji projektu

01.08.2017 – 31.07.2019

 

Cel projektu

 • podniesienie poziomu nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego,

 • rozwój kompetencji kluczowych,

 • podniesienie jakości kształcenia,

 • indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Wartość dofinansowania:

Całkowity koszt projektu to 1725736,82 zł., kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1438114,02 zł.

 

Zadania realizowane w projekcie:

 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

 • Zajęcia specjalistyczne

 • Podnoszenie kompetencji nauczycieli

 • Doposażenie pracowni komputerowej

 • Doposażenie pracowni przyrodniczej

 • wsparcie psychologa

 

Rekrutacja:

We wrześniu 2017 odbędzie się rekrutacja uczniów klas 1-6 oraz nauczycieli. Rodzicom zaplanowano wsparcie psychologa (rekrutacja od września).
W roku szkolnym 2017/2018 uczeń może uczestniczyć w jednych zajęciach rozwijających i jednocześnie nawet w każdej formie zajęć specjalistycznych.

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowaliśmy:

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE:

 1. Zajęcia matematyczno – językowe (104 uczniów klas 1-3 i 64 uczniów klas 4-6),
 2. Zajęcia przyrodniczo – komputerowe (104 uczniów klas 1-3 i 56 uczniów klas 4-6)
 3. Zajęcia językowo – komputerowe (48 uczniów klas 4-6)
 4. Zajęcia matematyczno – przyrodnicze (56 uczniów klas 4-6)
 5. Język niemiecki (16 uczniów klas 1-3 i 16 uczniów klas 4-6)
 6. Język rosyjski (16 uczniów klas 1-3 i 16 uczniów klas 4-6)

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne (16 uczniów klas 1 i 4-6)
 2. Zajęcia integracyjne uczniom klas 1 i 4
 3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (16 uczniów klas 1 i 4 uczniów klas 4-6)
 4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (8 uczniów klas 1 i 8 uczniów klas 4)
 5. Wsparcie psychologa (uczniowie oraz rodzie uczniów klas 1 i 4-6)

 

Więcej informacji w biurze projektu i u wychowawców.

 

Zapraszamy!

 

 

Szkoła kopalnią diamentów

regulamin rekrutacji

zapytanie ofertowe 1 .2017-20092017111728

szkolenia-26092017083209

DOC270917-27092017124640

Informacja z otwarcia ofert

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej