Szkolny konkurs CALLIGRAMS z j. angielskiego

Szkolny konkurs CALLIGRAMS  z j. angielskiego

Nauczyciele języka angielskiego zachęcają uczniów klas IV- VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie CALLIGRAMS – Kaligramy. Kaligram jest to kompozycja kaligraficzna, czyli  słowo, zdanie lub wiersz przedstawione w postaci obrazu.
1.     Organizator konkursu:    mgr Monika Hołub
2.     Adresaci konkursu:    uczniowie klas IV-VIII
3.   Zadanie ucznia   Zaprezentuj słowo/ zdanie lub wiersz za pomocą kompozycji kaligraficznej – czyli za pomocą obrazu. 
4.  Cele konkursu: zachęcanie uczniów do nauki języka obcego poprzez alternatywną
metodę pracy, sprzyjającą integrowaniu wyobraźni twórczej i pamięci
5.     Warunki przystąpienia do konkursu:

·        należy wykonać nigdzie wcześniej niepublikowaną pracę plastyczną, ilustrującą
w formie kaligramu słowo, zdanie lub wiersz w języku angielskim

·         praca zgłoszona do konkursu musi zostać wykonana własnoręcznie

·        jeden uczestnik może złożyć maksymalnie 2 prace w konkursie

·         prace muszą mieć płaską formę (dwuwymiarową)

·         format arkusza nie może być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
Papier użyty do wykonania pracy może być biały lub kolorowy.

·        technika wykonanie pracy jest dowolna (w przypadku wykorzystania materiałów
sypkich, takich jak kasza, piasek itp., pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem,
np. osypaniem).

·        praca konkursowa na odwrocie powinna być podpisana (imię nazwisko i klasa)

·        ostateczny termin dostarczenia prac do p. Moniki Hołub 10.12.2018r.

6.     Kryteria oceny pracy konkursowej:

·        oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa uwzględniając następujące kryteria: pomysłowość, staranność wykonania pracy, samodzielność

7.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dn. 14.12.2018r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone
na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. Najlepsze prace zostaną nagrodzone
oraz zaprezentowane w salach językowych.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej