Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW … procedury i instytucje udzielające wsparcia.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo uczniów, mając na uwadze szereg niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów przedstawiamy Państwu procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej oraz instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

 

Zestaw podstawowych procedur obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej opracowany przez pedagogów szkolnych.

 1. Procedura interwencji w przypadku podejrzeń, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 2. Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych lub wykazuje inne zachowania świadczące o demoralizacji poza szkołą.
 3. Procedura w przypadku, gdy na terenie szkoły nauczyciel lub inny pracownik szkoły znajduje substancję przypominającą narkotyk.
 4. Procedura interwencji w przypadku zachowania ucznia stosującego przemoc fizyczną i stwarzającego zagrożenie dla innych osób.
 5. Procedura postępowania w przypadku kradzieży.
 6. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia- ofiary przemocy w szkole lub poza nią bądź innego czynu karalnego.
 7. Procedura postępowania wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze.
 8. Procedura interwencji w przypadku podejrzenia o wagary.
 9. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy z użyciem Internetu oraz telefonu komórkowego.
 10. Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców/ prawnych opiekunów pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych.
 11. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia że została naruszona godność osobista ucznia przez nauczyciela.
 12. Próba samobójcza ucznia.
 13. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocy.
 14. Procedura postepowania w przypadku palenia przez uczniów papierosów.
 15. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia.
 16. Procedura postepowania w przypadku zastraszania, wymuszania orasz wyłudzania pieniędzy.
 17. Procedura postępowania w przypadku używania wulgaryzmów przez uczniów.
 18. Procedura zwalniania uczniów z lekcji w czasie ich trwania.
 19. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów niebezpiecznych na terenie szkoły.
 20. Procedura postepowania w przypadku podejrzenia, że rodzic zgłaszający się po dziecko jest pod wpływem alkoholu.
 21. Procedura postepowania w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 22. Procedura pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 23. Procedura postępowania w przypadku nieuczęszczania ucznia na zajęcia dodatkowe organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.
 24. Procedura postepowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.
 25. Procedura działań interwencyjnych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i pracowników szkoły.
 26. Procedura kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.

 

Wykaz instytucji świadczących pomoc w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Biała Podlaska

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

ul. Waryńskiego 3, 21-500 Biała Podlaska tel. 83 341 64 37

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

ul. Warszawska 12 c, 21-500 Biała Podlaska tel. 83 343 31 23

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ul. Janowska 17, 21-500 Biała Podlaska tel. 83 344 51 50

 NZOZ PORADNIA PSYCHOLOGICZNA, KOMPLEKSOWA TERAPIA UZALEŻNIEŃ „ZMIANA”  

Poradnia Psychologiczna Kompleksowa Terapia Uzależnień

ul. Stacyjna 6, 21-500 Biała Podlaska tel. 83 342 81 73

 NZOZ TERAPIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Stacyjna 6, 21-500 Biała Podlaska tel. 83 342 81 84

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ul. Sworska 44, 21-500 Biała Podlaska tel. 83 345 33 55 e-mail: b_masarz@wp.pl

SĄD REJONOWY

ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska tel. 83 342 08 80

KOMENDA MIEJSKA POLICJI

ul. Plac Wojska Polskiego 23, 21-500 Biała Podlaska tel. 83 344 81 00, alarmowy 997, 112

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska tel. 83 343 33 50, 83 343 85 37

MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE    

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21 – 500 Biała Podlaska tel. 83 344 70 32, tel./fax. 83 343 85 37

e – mail: mopsbp@wp.pl el. 83 343 33 50, 83 343 85 37

NZOZ „TERAPIA A” PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ul. Terebelska 67,  21 – 500 Biała Podlaska  tel. 83 342 81 84

NZOZ „ZMIANA” PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ul. Warszawska 14, 21 – 500 Biała Podlaska  tel. 83 342 81 73

CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin.

ul. Warszawska 15, 21 – 500 Biała Podlaska tel. 885 153 253

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Eco Biała

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej