Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp3-bialapodlaska.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
 • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
 • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Kasiński - administrator strony, e-mail: it@sp3-bialapodlaska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833416795. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa  nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej mieści się w 2 budynkach połączonych łącznikiem. Łącznik nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową do przemieszczenia się do drugiego budynku.  

Budynek obiektu szkolnego położony jest w Białej Podlaskiej przy ul. Sportowej 7.

 • Do budynku  obiektu szkolnego prowadzi 5 wejść tj. wejście główne wyposażone  w schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych oraz wejście wyłącznie  dla dzieci, wejście pod łącznikiem oraz 2 wejścia od strony placu zabaw -  ze schodami. Dla osób na wózkach  komunikacja wewnątrz budynku dostępna jest na parterze budynku.  

 • Budynek nie posiada windy.

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością (naprzeciw sali 7).

 •  Pomocą osobom niepełnosprawnym służą pracownicy administracji, którzy umożliwiają osobom niepełnosprawnym kontakt z sekretariatem szkoły w celu obsługi petenta.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.

 • Przed budynkiem znajduje się parking z  2 wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Drugi budynek – hala widowiskowo-sportowa położony jest w Białej Podlaskiej przy ul. Sportowej 7.

 • Do budynku hali widowiskowo-sportowej prowadzą 4 wejścia tj.   wejście : główne z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz schodami, pożarowe również z podjazdem oraz wejście od boiska  i od strony dawnych Bialskich Fabryk Mebli ze schodami.  

 • Dla osób na wózkach komunikacja wewnątrz obiektu na korytarzach, jak i do pomieszczeń lekcyjnych  jest dostępna

 • W budynku   znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.  

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.

 • Przed budynkiem znajduje się duży parking.  

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Aplikacje mobilne

Informacje dodatkowe