Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY DLA UCZNIÓW KLAS I – V

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz udział w turnieju szachowym.

Regulamin

1. Cele:
- popularyzacja gry w szachy;
- propagowanie zasad fair – play;
- ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;
- stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

2. Zasady turnieju:
I etap – klasowy /do 29 maja 2024r./
Wyłonienie mistrza klasy, który będzie reprezentował klasę w etapie szkolnym.
Wychowawcy klas przekazują informację do organizatorów turnieju do 29 maja 2024r.
II etap - szkolny /5 czerwca 2024r./
Reprezentanci klas I - V biorą udział w Szkolnym Turnieju Szachowym, który odbędzie się 5 czerwca 2024r. o godz. 13.45 w sali 11.

3. Organizatorzy:
Dorota Hodurek, Katarzyna Chodzińska

4. Ustalenia końcowe:
- Organizatorzy są sędziami w turnieju szkolnym.
- Pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
- Grających obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.

Biorąc udział w turnieju uczestnik /prawny opiekun/ wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.