Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Szkolny Konkurs z języka angielskiego na najciekawsze opowiadanie

  

Regulamin Szkolnego Konkursu z języka angielskiego na najciekawsze opowiadanie

1.    Organizator Konkursu

Organizatorem szkolnego konkursu z języka angielskiego na najciekawsze opowiadanie jest pani Natalia Żylik, nauczyciel języka angielskiego we współpracy z pozostałymi nauczycielami języków obcych.

2.    Termin Konkursu:

Konkurs trwa od 1 października do 30 listopada 2021roku.

3.    Cele Konkursu:

  • Wspieranie działań twórczych młodzieży
  • Rozwijanie uzdolnień pisarskich uczniów
  • Podniesienie samooceny uczniów
  • Zachęcanie do podejmowania prób własnej działalności pisarskiej
  • Popularyzacja literackiej twórczości młodzieżowej

 4.    Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas 6 - 8 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe dostarczanie do nauczycieli języka angielskiego prac pisemnych. Prace powinny być podpisane.
  • Informacje o konkursie będą przedstawione przez nauczycieli języka angielskiego w trakcie lekcji.

 5.    Zasady Konkursu:

  • Zadaniem konkursowym jest indywidualne napisanie ciekawego opowiadania (tematyka dowolna).
  • Opowiadanie powinno być napisane na komputerze i oddane w formacie A4 (czcionka Times New Roman, interlinia 1,5).
  • Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
  • Prace napisane odręcznie nie będą przyjmowane.
  • Ocenie podlegają: staranność, kreatywność, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna oraz estetyka wykonania pracy.
  • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w grudniu 2021 roku.                                                                    

Zapraszamy do udziału Uśmiech