Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

KONKURS … „Słowa, które leczą duszę” 

REGULAMIN  KONKURSU

 

„Słowa, które leczą duszę” 

 „Bogactwem człowieka są:

uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo.”        

                                                                                                           P.Bosmans

 

 

 

Cele konkursu:

 1. Inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozwijanie talentów plastycznych i literackich, rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.
 2. Budowanie przyjaznej atmosfery w grupie, szkole, rodzinie.
 3. Motywowanie do pozytywnych zachowań wobec innych ludzi.
 4. Zachęcenie uczniów do obchodzenia Światowego Dnia Życzliwości (21 listopada).

Uczestnicy

Konkurs otwarty – skierowany do uczniów kl. I – VIII Szkoły Podstawowej nr 3
im. M. Konopnickiej
i innych zainteresowanych.

Zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie kl.  I – III

II kategoria – uczniowie kl. IV – VIII

 

Warunki udziału w konkursie:

Zadaniem uczniów kl. I – III jest  zaprojektowanie i samodzielne wykonanie orderu życzliwości. Order można wykonać dowolną techniką i z różnych materiałów. Jury oceniać będzie wartości artystyczne, estetykę wykonania i oryginalność pracy.

Zadaniem uczniów kl. IV – VIII jest napisanie  rymowanki, wiersza lub hasła o życzliwości. Jury oceniać będzie zgodność prac pisemnych z tematem, oryginalność i poprawność językową.

 

Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas I – VIII.
 2. Każdy może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną lub literacką.
 3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.
 4. Praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
 5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 6. Prace konkursowe nie będą zwracane.

 

Termin konkursu:

1.Konkurs trwa od 25 października do 15 listopada 2019r.

2.Prace dostarczone po 15 listopada lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

3.Prace konkursowe należy przynieść do biblioteki szkolnej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

2 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna

 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w listopadzie 2019r.
 2. Wyniki zostaną zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.
 3. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.
 4. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

UWAGA!!!

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: udzieleniem prawa do nieodpłatnego publikowania pracy na stronie internetowej szkoły.
 2. Wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego – z rodziców/opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).13.
 3. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej.
 4. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.

 

Organizator konkursu:
Iwona Juszczuk
Urszula Andrzejczuk

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej