Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Międzyszkolny konkurs: „Czytam Ja, czytasz Ty do czytania innych zaproś Ty”

Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej

zaprasza

wszystkich chętnych uczniów kl. V – VIII szkół podstawowych

do udziału w międzyszkolnym konkursie:

Czytam Ja, czytasz Ty do czytania innych zaproś Ty”

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej

Cele konkursu:

  • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

  • kształcenie umiejętności tworzenia plakatu,

  • rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni, zainteresowań i kreatywności uczniów.

Temat konkursu:

 Przedmiotem międzyszkolnego konkursu jest stworzenie plakatu w technice grafiki komputerowej, który zainspiruje dzieci i młodzież do czytania książek. Plakat musi zawierać hasło reklamowe.

Zasady konkursu:

1.      Autorem plakatu może być jedna osoba lub drużyna.

2.      Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.

3.      Plakat musi być zgodny z tematyką konkursu.

4.      Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby lub drużyny biorącej udział w konkursie. Nie mogą też w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Prace nie spełniające tych wymogów będą podlegały dyskwalifikacji.

5.      Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej i nie będą odsyłane.

6.      Uczestnik przystępując do konkursu przekazuje prawa autorskie do pracy konkursowej na własność Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej i wyraża nieodpłatną zgodę na jej wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w dowolnym medium na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych prowadzonych przez organizatora.

7.      Uczeń zgłaszając pracę do konkursu robi to tylko i wyłącznie za zgodą swojego rodzica / opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz pracy konkursowej swojego dziecka na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej oraz wystawie pokonkursowej.

8.      Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu, przekazaniem praw autorskich organizatorom konkursu (art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  (Dz. U. 2017 r. poz. 880, z późn. zm.)) oraz wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie w celu tworzenia plakatów zapraszających do biblioteki szkolnej, publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły oraz prezentację pracy na wystawie pokonkursowej. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu na plakat promujący czytelnictwo zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zgłoszenie do konkursu:

1.      Plakat w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: urszula.andrzejczuk@sp3-bialapodlaska.pl lub iwona.juszczuk@sp3-bialapodlaska.pl do dnia 20.12.2020 roku z podaniem imienia i nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza uczeń.

2.      W tytule e-maila należy napisać: Konkurs –„Czytam ja, czytasz ty”

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1.      Nadesłane prace oceni komisja konkursowa.

2.      Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: oryginalne ujęcie tematu, walory estetyczne plakatu, zgodność z tematyką konkursu.

3.      Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

4.      Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej.

5.      Najciekawsze plakaty będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

6.      Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody!!!

 

Organizatorzy:

Urszula Andrzejczuk

Iwona Juszczuk

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej