Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Oświadczenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie żłobków i przedszkoli

Szanowni Państwo
Wiem, jak ważną potrzebą wielu rodziców, mieszkańców naszego miasta, jest powrót maluchów do żłobków i przedszkoli.
W sprawie ich bezpieczeństwa nie można podejmować pochopnych decyzji.
Po konsultacji z dyrektorami tych placówek zdecydowałem, że żłobki i przedszkola będą otwarte wtedy, gdy zapewnimy im maksimum bezpieczeństwa.
Rząd w tej trudnej sytuacji odpowiedzialnością za otwarcie przedszkoli i żłobków obarczył samorządy.
Wieczorem 30 kwietnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne określają  wymogi, jakie powinny być spełnione w przypadku otwartych żłobków i przedszkoli. Rząd rekomenduje działania bardzo restrykcyjne, m.in.:
– oddział może liczyć maksymalnie 12 dzieci, za zgodą organu prowadzącego – 14
– dzieci mogą przebywać tylko w 1 sali i pod opieką tych samych opiekunów
– na dziecko musi przypadać min. 4 m2 powierzchni
– poszczególne grupy dzieci nie mogą się ze sobą spotykać
– wszystkie przedmioty niedające się zdezynfekować mają zostać usunięte z sali
– w szatni  może przebywać 1 rodzic na 15 m2
– rodzice muszą wydać zgodę na pomiar temperatury dziecka
– rodzice, wchodząc do przedszkola, muszą dezynfekować ręce, nakładać rękawiczki, zakrywać nos i usta
– personel opiekujący się dziećmi musi być w rękawicach oraz zakrywać nos i usta
– dystans między nauczycielami i rodzicami musi wynosić 2 m
– wydano zakaz przyprowadzenia dziecka podejrzanego chorobowo lub z kontaktu z kwarantanny
– dziecko z niepokojącymi objawami choroby należy izolować.
Analizujemy zalecenia rządu. Poprosiłem Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną o rekomendację w sprawie otwarcia placówek w Białej Podlaskiej oraz skierowałem szereg pytań dotyczących sposobu funkcjonowania przedszkoli i żłobków w okresie pandemii.
Dyrektorzy przygotowują wewnętrzne procedury regulujące działanie placówek zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz określają zapotrzebowania na środki ochrony osobistej.
Placówki dokonały także analizy potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi.
W poniedziałek 4 maja dyrektorzy placówek przedstawili mi stan przygotowań do częściowego otwarcia przedszkoli i żłobków. Mają wiele wątpliwości, bowiem bardzo trudno jest wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
Opinia jest zgodna – otwarcie przedszkoli od 6 maja jest nierealne, jeśli chcemy zachować wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa. Prace nad procedurami mają być kontynuowane.
Zamówiliśmy środki ochrony osobistej zgodnie z zapotrzebowaniem wykazanym przez dyrektorów.
Po zakończeniu przygotowań, gdy uzyskam pozytywną opinię w sprawie procedur, zwrócę się do służb sanitarnych o wydanie zgody na dopuszczenie każdej placówki do częściowego otwarcia.
Decyzja o otwarciu placówek nie może być podyktowana doraźnymi celami. Kwestie bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin, pracowników nie mogą podlegać jakimkolwiek kompromisom. Wszyscy oczekujemy powrotu do normalnego funkcjonowania żłobków i przedszkoli, jednak w tej chwili priorytetem jest zdrowie.
O terminach otwarcia zostaniecie Państwo poinformowani z należytym wyprzedzeniem.
Prezydent Miasta Biała Podlaska
Michał Litwiniuk
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej