Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Monitoring

Informacje ogólne

I

Cele i podstawy prawne zastosowania monitoringu:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników placówki, osób przebywających w placówce;
 2. ochrona mienia, zapobieganie aktom kradzieży, wandalizmu;
 3. zapobieganie aktom agresji;
 4. rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia;
 5. monitoring wizyjny wprowadza się na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

II

 1. System monitoringu nie może naruszać zasad godności osobistej oraz prawa do prywatności.
 2. Nagrania systemu monitoringu nie rozpowszechnia się publicznie.
 3. System monitoringu dotyczy miejsc będących miejscami publicznymi.
 4. Dostęp do systemu monitoringu nie jest dostępem publicznym, nagrań z tego systemu nie udostępnia się osobom i podmiotom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych w  punkcie V.
 5. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których wychowankom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celów określonych w w punkcie I  i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

III

 1. Obraz jest rejestrowany za pomocą kamer.
 2. Systemem monitoringu objęte są następujące obszary:
 • elewacje;
 • tereny przed obiektem;
 • budynek szkoły: wejście do szkoły, szatnia, korytarze parter, korytarze 1 piętro;
 • blok sportowy: parter,  hala sportowa,;
 • teren wokół szkoły;

 IV

 1. Infrastruktura monitorowana oznaczona jest odpowiednimi tablicami informacyjnymi dot. systemu monitoringu.
 2. Osoby, które przebywają na terenie monitorowanego obszaru są o tym informowane tablicami informacyjnymi,

V

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu podlega tylko obraz (bez dźwięku) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku.
 3. Rejestracja obrazów dokonywana jest "w pętli”:

VI

 1. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 2. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
  w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mogą posiadać wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 5. Dla zapisów i danych przetwarzanych w systemie monitoringu stosuje się odpowiednie środki zabezpieczające przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwiające dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

VII

 1. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, dane systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, którego wzór znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
 2. Dane z systemu monitoringu zabezpiecza się dla celów dowodowych uprawnionym organom lub instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych.
 3. Zabezpieczenie obrazów systemu monitoringu osobie zainteresowanej w związku ze zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, dewastacji i kradzieży mienia odbywa się na pisemny wniosek złożony wraz z oświadczeniem o zakazie rozpowszechniania zabezpieczonych obrazów i użycia ich wyłącznie do celów związanych z ochroną swoich praw zgodnie z zasadami RODO.
 4. Każdorazowe zabezpieczenie danych z monitoringu wymaga zgody Administratora.
 5. Zabezpieczone dane Administrator może przekazać jedynie stosownym organom w wyniku prowadzonego przez nie postępowania.
 6. Osoba zainteresowana ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym materiałem wyłączniew obecności upoważnionego przedstawiciela Administratora i w zakresie złożonego wniosku,z poszanowaniem praw i wolności innych osób – Wyłącznie po konsultacji z Inspektorem ochrony danych osobowych.
 7. Wzór wniosku stanowi załącznik .
 8. Zapoznanie się z zabezpieczonym materiałem nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw m.in. RODO.

Sczegółowe informacje znajdują sie w regulaminie monitoringu Szkoły Podstawej nr 3 w Białej Podlaskiej

 

Klauzula

Mając na uwadze treść Przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 3, Sprotowa 7, 21-500 Biała Podlaska, sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sp3-bialapodlaska.pl
 3. monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
 4. (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO) Art. 22² Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, Dyrektor Szkoły wprowadził szczególny nadzór nad terenem szkoły i terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny)
 5. przekazane dane osobowe (zapisy monitoringu) będą̨ przetwarzane przez administratora danych wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby nagrania obrazu stanowiły dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do w stosunku do:

− dostępu do przekazanych danych,

− żądania sprostowania danych,

− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

− żądania przenoszenia danych,

przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nadto jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.