Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Logopeda

„Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

 

Czesław Miłosz

 

 

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko.
Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.

Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania.

 

Aby poprawić stan mowy dzieci w naszej szkole realizowana jest terapia logopedyczna. Obejmuje ona głównie uczniów klas I-III, którzy wymagają pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy. Uczniowie ci uczestniczą w zajęciach logopedycznych, których głównym celem jest usprawnianie ich komunikacji językowej. Logopedia to nie tylko intensywne zajęcia poprawiające wymowę i korygujące wady wymowy. To przede wszystkim zabawa mową, gdyż terapia może być świetną zabawą. Program zajęć oparty jest o indywidualne potrzeby uczniów, a metody pracy dostosowane są do potrzeb każdego dziecka.

 

 

W naszej szkole terapią logopedyczną zajmuje się logopedap. Emilia Tranda-Andrusiuk.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.40-12.25

12.25-13.30

09.50-10.35

12.45-13.30

13.35-14.45

08.00-08.45

11.40-12.25

13.40-14.40

 

09.50-10.35

11.40-12.25

12.45-13.30

 

10.35-11.35

konsultacje

Gabinet logopedy  - parter, sala 14

 

 

 

 

Zasady przyjmowania uczniów na terapię logopedyczną

 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej

 

 • Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

 

 • Logopeda diagnozuje wszystkie dzieci z klas pierwszych we wrześniu każdego roku szkolnego.

 

 • Dzieci zgłaszane przez rodziców, nauczycieli, pedagoga, psychologa diagnozowane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia.

 

 • Nabór dziecka na zajęcia logopedyczne odbywa się każdego roku szkolnego.
  We wrześniu przeprowadzana jest kontrola stanu mowy dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w poprzednim roku szkolnym.

        Za termin rozpoczęcia terapii przyjmuje się koniec września.

 

 • Zakończenie zajęć logopedycznych w danym roku szkolnym odbywa się zgodnie z terminem zakończenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 • W przypadku wyeliminowania bądź złagodzenia zaburzenia, stanowiącego powód objęcia dziecka ww. formą opieki, zajęcia logopedyczne mogą zakończyć się wcześniej.

 

 • Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda po diagnozie logopedycznej (badaniu przesiewowym), uwzględniając informacje przekazywane przez rodziców/opiekunów prawnych i osoby pracujące z dzieckiem oraz dokumentację dziecka przedstawioną w szkole przez rodziców/opiekunów prawnych.

 

 • Objęcie ucznia zajęciami logopedycznymi wymaga pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z zobowiązaniem, że dziecko będzie uczęszczało na zajęcia regularnie. Każda nieobecność na zajęciach powinna być przez rodzica usprawiedliwiona.

 

 • Liczba uczestników zajęć wynosi od 1 do 4 dzieci.

 

 • Logopeda udziela rodzicom  wskazówek do pracy z dzieckiem  w domu za pośrednictwem zeszytów logopedycznych. Rodzice uczniów/ prawni opiekunowie mając na celu dobro dziecka zobowiązani są do regularnego kontynuowania terapii logopedycznej i wykonywania zalecanych przez logopedę ćwiczeń z dzieckiem
  w domu.

 

 • Rodzice uczniów/ prawni opiekunowie mogą uzyskać informacje o postępach dziecka w terapii w trakcie indywidualnych spotkań z logopedą oraz w czasie dyżurów pełnionych podczas konsultacji nauczycielskich zgodnie z harmonogramem konsultacji.

 

 • Dzień tygodnia i godziny zajęć ustala logopeda.

 

 

Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy/wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.  Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem w domu. Zaleca się, aby ćwiczenia trwały minimum 15 minut dziennie - jednorazowo lub 3  razy po 5 minut. Systematyczność prowadzi do sukcesu. Im wcześniej nauczymy dziecko prawidłowej wymowy, tym mniej problemów pojawi się w przyszłości. Warto sobie uświadomić, że terapia nie musi być przykrym obowiązkiem. Ćwiczenia logopedyczne w domu mogą być świetną formą kontaktu rodzica z dzieckiem i jednocześnie chwilą przyjemnego relaksu.

 

Gabinet logopedy

 

Artykuły