Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej

pełni pani mgr Anna Sudewicz-Welk

Drodzy Uczniowie!
Witam w nowym roku szkolnym. Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, będziecie w naszej szkole czuli się bezpiecznie i będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane. Przypominam jednocześnie, że obowiązującym dokumentem w szkole jest Statut, w którym zaznaczono prawa i obowiązki ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej . Z pełnym brzmieniem Statutu możesz zapoznać się na stronie internetowej naszej szkoły. Zachęcam jednocześnie do odwiedzenia serwisu mamyprawa.pl gdzie znajdziecie informację o prawach ucznia.  


Rola rzecznika:
– propagowanie praw ucznia i dziecka
– reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia
– mediacja między stronami konfliktu, doradzanie w sytuacjach konfliktowych
– podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania (zgłoszenia sprawy w formie pisemnej)

Podstawowe obowiązki rzecznika:
– dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole
– rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole
– zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole
– mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia
– składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z podjętych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu

Tryb postępowania w kwestiach spornych:
– pisemne zgłoszenie problemu do rzecznika (anonimy nie będą rozpatrywane)
– zapoznanie się z opinią stron konfliktu
– podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym, w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
– ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor

 

Rzecznik Praw Ucznia dyżuruje w środy od godziny 12:25 do 12:45 w pokoju nauczycielskim przy hali sportowej.

Możesz przyjść na każdej przerwie i umówić się na spotkanie. Możesz również opisać swój problem i wysłać list drogą elektroniczną na adres:

rpu@sp3-bialapodlaska.pl (należy podać imię, nazwisko i klasę)

Ważne telefony
234 72 12 – Policyjny telefon zaufania
233 82 10 – telefon zaufania – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
0 800 12 00 02 – telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatny
0 800 39 22 18 – dyżury policyjnej infolinii – bezpłatny
Wszelkie informację dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka- p. Mikołaj Pawlak
Biura Rzecznika Praw Dziecka

Aktualny adres:
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96
www.brpd.gov.pl
Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl

 Pamiętaj!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej