Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

O szkole

logo sp3

Zapraszamy do nas …!

Zapewniamy:

 • bogatą bazę dydaktyczną,
 • profesjonalne pracownie:  terapii logopedycznej, terapii socjoterapeutycznej, przyrodniczą, chemiczną, językowe oraz informatyczne
 • dwa nowoczesne oddziały przedszkolne,
 • pomoc psychologa, logopedy oraz pedagogów,
 • świetlicę czynną od godziny 7.00 do 16.30,
 • stołówkę w której serwowane są smaczne obiady dwudaniowe,
 • szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych,
 • plac zabaw,
 • bibliotekę szkolną wraz z czytelnią,
 • pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową z widownią na 500 osób,
 • sale: gimnastyczną oraz do gimnastyki korekcyjnej,
 • w II etapie edukacyjnym możliwość kontynuowania nauki w klasach sportowych,
 • wolontariat,
 • dziennik elektroniczny,
 • szkołę bezpieczną i przyjazną uczniowi,
 • gabinet pielęgniarski,
 • indywidualizację procesu nauczania, odkrywanie talentów, wspieranie uzdolnień,
 • realizujemy rządowy ,,Program dla szkół”, w ramach którego uczniowie otrzymują bezpłatnie mleko i jego przetwory oraz warzywa i owoce.
 • w szkole aktywnie działa Rzecznik Praw Ucznia,
 • przy ,,Trójce” funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpia”.

Nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości oraz przygotować do sprostania wyzwaniom przyszłości.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych, a główne cele to:
 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Trójka przyjazna uczniom

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej jest jedną z największych szkół bialskich. Uczęszcza do niej 770 uczniów w 32 oddziałach oraz 2 grupach oddziałów przedszkolnych.
Zajęcia szkolne odbywają się w systemie dwuzmianowym i trwają od godziny 8.00 do godziny 16.30
Nasza szkoła zapewnia edukację na wysokim poziomie i w atrakcyjnej formie. Stwarza uczniom warunki do rozwijania zainteresowań i pasji, proponując różnorodne zajęcia pozalekcyjne oraz ułatwiając promocję młodych talentów.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w ramach kół zainteresowań: polonistycznego, regionalnego, plastycznego.

28 sierpnia 2017r w naszej  szkole została podpisana umowa na realizację projektu„Szkoła kopalnią diamentów”/ School diamonds mine. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10 i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. 

Termin realizacji projektu

01.08.2017 – 31.07.2019

Celem projektu było:

– podniesienie poziomu nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego,

– rozwój kompetencji kluczowych,

– podniesienie jakości kształcenia,

– indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wartość dofinansowania:

Całkowity koszt projektu to 1725736,82 zł., kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1438114,02 zł.

Zadania realizowane w projekcie:

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

– zajęcia specjalistyczne

– podnoszenie kompetencji nauczycieli

– doposażenie pracowni komputerowej

– doposażenie pracowni przyrodniczej

– wsparcie psychologa

W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy:

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE:

 1. Zajęcia matematyczno – językowe (104 uczniów klas 1-3 i 64 uczniów klas 4-6),
 2. Zajęcia przyrodniczo – komputerowe (104 uczniów klas 1-3 i 56 uczniów klas 4-6)
 3. Zajęcia językowo – komputerowe (48 uczniów klas 4-6)
 4. Zajęcia matematyczno – przyrodnicze (56 uczniów klas 4-6)
 5. Język niemiecki (16 uczniów klas 1-3 i 16 uczniów klas 4-6)
 6. Język rosyjski (16 uczniów klas 1-3 i 16 uczniów klas 4-6)

 

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

 

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne (16 uczniów klas 1 i 4-6)
 2. Zajęcia integracyjne uczniom klas 1 i 4
 3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (16 uczniów klas 1 i 4 uczniów klas 4-6)
 4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (8 uczniów klas 1 i 8 uczniów klas 4)
 5. Wsparcie psychologa (uczniowie oraz rodzie uczniów klas 1 i 4-6)

 

 

 

,,Trojka” programuje " –  1 września 2016 roku  rozpoczęliśmy wdrażanie innowacji pedagogicznej, której głównym  celem    m. in.  jest:

 

-zdobycie określonej wiedzy z zakresu informatyki,

 

-wdrożenie do nauki programowania w programie Logomocja, Baltie i Scratch,

 

-rozwijanie logicznego myślenia, wyobraźni i wnioskowania,

 

-umiejętność prezentacji własnych pomysłów oraz pracy w zespole,

 

-kreatywne rozwiązywanie problemów przy użyciu programowania i dostępnych narzędzi,

 

-umiejętność bezpiecznego zachowania się w sieci i przestrzegania praw autorskich

 

Obecnie kontynuujemy  realizację jej do końca cyklu edukacyjnego.  Do realizacji  wykorzystujemy dostępne programy i odpowiednie narzędzia  na rynku programistycznym.

 

Jesteśmy szkołą, która pomaga również uczniom wyrównywać szanse edukacyjne na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych prowadzonych z różnych przedmiotów oraz zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych terapii zajęciowej.
Jesteśmy także szkołą promującą zdrowie i dbającą o bezpieczeństwo uczniów
Realizujemy programy i projekty o tematyce zdrowotnej: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Śniadanie daje moc”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Stół zdrowej żywności”. Ponadto realizujemy 2  Programy rządowe: „Mleko w szkole”, „Owoce warzywa w szkole”, które od 1 września 2017 roku zostały połączone i  funkcjonują jako „Program dla szkół dla uczniów klas 1-5” oraz  „Lekkoatletyka dla każdego”.
Od pierwszej klasy dzieci uczestniczą w zajęciach komputerowych w pracowni informatycznej.
Jesteśmy szkołą wielokulturową, propagującą zasadę tolerancji. Do naszej placówki uczęszczają dzieci pochodzenia cudzoziemskiego. Objęte są one dodatkowymi zajęciami nauki języka polskiego oraz zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi.

 

W szkole prowadzone są również zajęcia logopedyczne
Mają one na celu usuwanie wad wymowy, wzbogacanie słownictwa oraz rozwijanie twórczej aktywności słownej u dzieci. W logopedyczna odbywa się w grupach 2-4 osobowych lub indywidualnie. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. Logopeda prowadzi również zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oddziale przedszkolnym.

 

Szczycimy się doskonałą bazą dydaktyczną
Posiadamy:
– 25 klasopracowni,

 

 klasopracownia świetlica szkolnakorytarz szkolny

 

 • świetlicę szkolną,

 

świetlica szkolna
– stołówkę,
– bibliotekę,

 

biblioteka

 

 

 

-dwie pracownie komputerowe,

 

pracownia komputerowa

 

-pracownię terapii logopedycznej,

 

pracownia logopedy

 

-pracownię terapii socjoterapeutycznej,

 

pracownia terapii socjoterapeutycznej
– gabinet pielęgniarski,

 

 • pełnowymiarową halę sportowo –widowiskową z widownią na 500 osób,

 

hala sportowahala sportowa

 

 • siłownię,

 

siłownia

 

 • plac zbaw,

 

plac zabaw

 

 • salę gimnastyczną,

 

sala gimnastyczna
– salę do gimnastyki korekcyjnej,
– asfaltowe boisko.

 

boisko

 

 

 

Świetlica szkolna zaprasza
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:30
W świetlicy prowadzone są zajęcia:
– rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie),
– ćwiczące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie bajek, baśni, opowiadań i wierszy),
– komputerowe,
– wzbogacające i zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, rozmowy i pogadanki z   dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
– kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie
i układanie krzyżówek i rebusów, zagadek, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych),
– kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce),
– zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w sali gimnastycznej i na placu zabaw),
– spacery po najbliższej okolicy.
Nauczyciele-wychowawcy w ramach zajęć świetlicowych pomagają uczniom w odrabianiu prac domowych.

 

Biblioteka szkolna wraz  z czytelnią

 

Nauczyciele bibliotekarze:

 

 • wypożyczają książki z uwzględnieniem zainteresowań uczniów,

   

 • prowadzą lekcje biblioteczne przygotowujące do świadomego i sprawnego korzystania z książek i wydawnictw pomocniczych oraz inne zajęcia okolicznościowe,

 • organizują konkursy czytelnicze oraz akcje zachęcające do czytania książek,

 • organizują kiermasze podręczników i książek nowych w atrakcyjnych cenach,

 • przygotowują gazetki okolicznościowe,

 • pomagają uczniom w wyszukiwaniu informacji wskazując na różne źródła wiedzy.

 

Pedagodzy szkolni i psycholog

 

Uświadamiamy uczniom, że mogą zwrócić się do nich, gdy:

 

 • czują, że nikt ich nie rozumie, są samotni,

   

 • nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,

 • mają problemy rodzinne, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

 • chcą podzielić się swoją radością, sukcesem,

 • chcieliby pomóc innym, nie wiedzą, w jaki sposób.

 

Rzecznik Praw Ucznia

 

służy pomocą w każdy wtorek oczekując w godz. 10.45-11.30 w pokoju nauczycielskim ( lub w razie potrzeby w innym wcześniej ustalony terminie oraz miejscu)

 

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły oraz Konwencja Praw Dziecka.

 

Zadaniem rzecznika jest:
– Zapoznawać i propagować prawa ucznia.
–  Reprezentować interesy uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
–  Prowadzić mediacje między stronami konfliktu.
–  Rozpoznawać indywidualne sprawy uczniów.
–  Ściśle współpracować z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.
–  Przeciwdziałać łamaniu praw ucznia w szkole.
–  Zwiększać świadomość prawną dzieci, rodziców, nauczycieli.
–  Sprawować nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:
– Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
–  Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

 

W celu zdiagnozowania sytuacji rodzinnej uczniów i pomocy w przezwyciężaniu problemów psychologicznych, wychowawczych i edukacyjnych nasza szkoła współpracuje z:
– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
–  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
–  Komendą Policji,
–  Sądem-Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich

 

 • Placówkami Wsparcia Dziennego

 

 

 

W ramach rozwijania różnorodnych zainteresowań, uzdolnień oraz doskonalenie, pogłębianie i poszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne systematycznie współpracujemy z:
–  Bialskim Centrum Kultury i klubami kultury: Scena i Eureka,
–  Miejską Biblioteką Publiczną,
–  Biblioteką Pedagogiczną,
–  Barwną Multimedialną Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży.

 

Od najmłodszych lat przygotowujemy do odbioru sztuki:
Cykliczne uczestniczymy w:
–  zajęciach w Muzeum Południowego Podlasia,
–  w projektach edukacyjnych organizowanych przez akademię filmową w siedzibie kina Merkury,
–  w spektaklach teatralnych, seansach filmowych.

 

W roku szkolnym 2013/2014 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej a Wydziałem Zamiejscowym Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, na mocy którego studenci ze specjalizacją z siatkówki i piłki ręcznej prowadzą wybrane zajęcia z uczniami klas sportowych, wspierają również naszą szkołę w organizacji wycieczek i zajęć dla przedszkolaków z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Współpracujemy również z Biblioteką Pedagogiczną w Białej Podlaskiej umożliwiając naszym uczniom udział w organizowanych tam zajęciach, uczestnicząc w lekcjach czytelniczych organizowanych w szkole. Dobrą sławą cieszy się również nasza współpraca z PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Pracownicy i studenci wspierają naszą szkołę w realizacji wielu działań, m.in. w organizacji olimpiady przedszkolaka czy festynie rodzinnym.

 

Dużą uwagę przywiązujemy do współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

Tradycją szkoły są festyny rodzinne organizowane przy współudziale rodziców i nauczycieli. Z inicjatywy rodziców w styczniu 2012 roku zostało powołane do życia Stowarzyszenie sympatyków Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej, którego celem jest m.in.:

 

 • wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  –  pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  –  działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  –  organizowanie pomocy w przystosowaniu ich do życia w społeczeństwie oraz integracja z nimi,
  –  wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w poprawianiu warunków lokalowych, w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych.

 

Bank Spółdzielczy:15 8025 0007 0051 9560 2000 0010

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców w szkole odbywają się indywidualne spotkania z nauczycielami w ramach „Otwartych drzwi” oraz w ramach konsultacji realizowanych przez nauczycieli.

 

Działalność organizacji szkolnych

 

Samorząd Uczniowski
Jeden z organów szkoły zrzeszający wszystkich uczniów, daje możliwość uczestnictwa w całokształcie pracy szkoły. W ramach swej działalności Samorząd Uczniowski wyznaczył sobie następujące zadania: rozwijanie samodzielności uczniów, uspołecznienie dzieci, przygotowanie do współżycia i do udziału w życiu zbiorowym, rozwijanie wrażliwości na ludzkie potrzeby. Społeczność uczniowska aktywnie realizuje się w sekcjach: kulturalno – oświatowej, technicznej, dekoratorskiej i pomocy koleżeńskiej. Uczniowie za pośrednictwem SU mają możliwość wyrażania swoich opinii dotyczących różnych aspektów pracy szkoły.

 

Szkolna Kasa Oszczędności
SKO zajmuje się nie tylko propagowaniem wśród uczniów idei oszczędzania pieniędzy,
ale stara się również działać na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Założone cele realizowane są poprzez różnorodne formy aktywizacji uczniów, tj. konkursy, akcje charytatywne, loterie fantowe. Tradycją SKO są konkursy szkolne na najlepiej oszczędzającego ucznia i klasę. Od 2012 nasza szkoła realizuje nową ofertę SKO, która umożliwia uczniom posiadanie własnego elektronicznego konta oszczędnościowego i korzystania z nowatorskich możliwości oszczędzania.

 

Liga Ochrony Przyrody
Młodzi ekolodzy rozwijają swoje zainteresowania przyrodnicze i plastyczne, prowadzą akcje społeczne, pomagają zwierzętom ze schroniska „Azyl” oraz uczestniczą w wycieczkach
o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym. Licznie biorą również udział w akcjach ekologicznych na terenie szkoły i miasta.
Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne
Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego od wielu lat biorą udział
w Zlotach Młodzieży. Co roku wracają z pucharami, nagrodami i dyplomami, zdobywają czołowe miejsca w konkursach, wykazując się wiedzą historyczną, zdolnościami plastycznymi czy wokalnymi.
Przy „Trójce” funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia”
z sekcjami: mini gimnastyka, piłka ręczna chłopców. Nauczyciele wychowania fizycznego dążą do upowszechniania sportu poprzez stosowanie atrakcyjnych form pracy oraz zajęć, które zachęcają dzieci do aktywnego wypoczynku, prowadzą zajęcia pozalekcyjne sportowo- rekreacyjne przeznaczone dla uczniów naszej szkoły oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej przeznaczone dla dzieci z wadami postawy. W naszej szkole funkcjonują klasy sportowe o profilu: lekkoatletyka dziewcząt i piłka ręczna chłopców. W roku szkolnym 2015/2016 zainicjowana został współpraca z białoruskimi klubami sportowymi specjalizującymi się w piłce ręcznej. Od roku szkolnego 2017/2018 w szkole funkcjonuje Ośrodek Szkolenia Piłki Ręcznej.

 

Wspieramy, pomagamy, zachęcamy…..
Społeczność szkolna systematycznie uczestniczy w akcjach dobroczynnych i charytatywnych o zasięgu ogólnopolskim-Góra grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, szkolnym -„Choinka charytatywna z bombkami”, w akcjach ekologicznych, zbiórce baterii REBA.                  Od 1 września uczniowie i nauczyciele działają wolontarystycznie.
Nauczanie i wychowanie, doskonała atmosfera oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna sprawiają, że na rozpoczęcie nauki w naszej szkole decyduje się coraz więcej dzieci. Wszystkie ważne wydarzenia z życia szkoły znajdują się na stronie internetowej szkoły, w kronice elektronicznej w formie multimedialnej (wideo i foto) oraz na portalu społecznościowym  Facebook.