Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Informacje

Rekrutacja elektroniczna uczniów

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

na rok szkolny 2024/2025

 

Rekrutacja elektroniczna uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać uczniom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są:

- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2024/2025.

W dniach od 5 lutego 2024 r. godz. 8.00 do dnia 8 marca 2024 r. godz. 15.00. rodzice/opiekunowi prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Zgłoszenia dziecka można dokonać przez:

- system elektroniczny, lub

- pobierając druk z sekretariatu, strony internetowej szkoły.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje UCHWAŁA NR XXXII/3/22

RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Biała Podlaska uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Biała Podlaska. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

System rekrutacji zostanie uruchomiony dnia 11 marca 2024 roku o godz. 8.00.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

 

√ Etap składania wniosków rozpocznie się od 11 marca 2024 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 22 marca 2024 r. do godz. 15.00

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu otrzymają pomoc w wybranej placówce. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Sposób dostarczenia wniosku:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego -  nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub

- w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do  szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

1 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych

W dniach od 1 kwietnia od godz. 10.00 do 4 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej do której dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

- w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

- w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub

- wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

- bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

W dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych klas pierwszych szkół podstawowych.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne na po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w szkołach.

PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);

Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022, poz.2431);

Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;

Zarządzenie nr 18/24 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 18 stycznia 2024 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.