Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Samorząd Szkolny

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2023/2024

 PRZEWODNICZĄCY SU:

Paweł Wróbel kl. 8b

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Filip Wiśniewski kl. 7b

 SKARBNIK SU:

Izabela Kisiel kl. 8a

SEKRETARZ SU:

Oliwia Stolarczuk kl. 8a

 

  OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

ANNA BOGUSZ, MICHALINA MUCHLA, ANNA SUDEWICZ-WELK

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej. Jest reprezentowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego, którą tworzy Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciele klas.

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do głównych celów działalności SU należą:
a)  promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania
wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b)  przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków,
opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c)  zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d)  promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e)  organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.

KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

a) współpracuje z opiekunem Samorządu Uczniowskiego,

b) wspólnie z opiekunem opracowuje roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego,

c) pomaga w przygotowaniu uroczystości szkolnych,

d) jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.

2.   Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a) reprezentuje uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej,

b) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

c) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej w ramach swoich kompetencji,

d) przyjmuje wnioski kierowane do Samorządu Uczniowskiego,

e) przedstawia opinie dokonywane w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego.

3.   Samorząd Klasowy:

a) reprezentuje klasę,

b) organizuje życie klasy we współpracy z wychowawcą,

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
  2. Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego.
  3. Pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu.
  4. Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.
  5. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
  6. Pomaga w przygotowaniu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

Artykuły