Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Harmonogram egzaminów 2024

Egzamin-harmonogram

 

Uwaga!

W latach 2023 i 2024 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych – zawężonego katalogu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Uzasadnienie tej zmiany znajdujemy w projekcie nowelizacji:

W związku z tym, że w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 do tego egzaminu będą przystępowali uczniowie/słuchacze, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w warunkach stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, należało określić nową podstawę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, która uwzględnia skutki realizacji kształcenia w warunkach stanu epidemii.

1.Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

2.Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

  • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
  • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

3.Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

w terminie głównym:
Język polski – 14 maja 2024r. (wtorek) godz. 9.00
Matematyka – 15 maja 2024r. (środa) godz. 9.00
Język obcy nowożytny – 16 maja 2024r. (czwartek) godz. 9.00

w terminie dodatkowym:
– Język polski – 10 czerwca 2023r. (poniedziałek) godz. 9.00
– Matematyka – 11 czerwca 2023r. (wtorek) godz. 9.00
– Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2023r. (środa) godz. 9.00

Termin ogłoszenia wyników – 3 lipca 2024r.
Termin wydawania zaświadczeń – 3 lipca 2024r.

4.Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
– z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono daną egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

5.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

6.Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku obejmuje następujące przedmioty:
– język polski
– matematykę
– język obcy nowożytny

7.Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia:
– Pierwszego dnia – język polski, który trwa 120 minut
– Drugiego dnia – matematyka, który trwa 100 minut
– trzeciego dnia – język obcy nowożytny, który trwa 90 minut

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

8.Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

9.Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

10.Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

11.Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany WYŁĄCZNIE na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. (kontynuacja z klas I-III) podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.